Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Centrum Ksztłacenia Ustawcznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przy KPIRiP organizuje kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Kurs adresowany jest do:

 • pracodawców,
 • osób prowadzących zakład pracy w imieniu pracodawcy,
 • prywatnych przedsiębiorców, posiadający uczniów (praktykantów),
 • rzemieślników prowadzących naukę zawodu,
 • osób zatrudnionych u pracodawcy ,
 • osób, które zamierzają pracować w zakładzie pracy jako instruktor praktycznej nauki zawodu.

Podstawowym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy dydaktyczno – wychowawczej
w zakresie praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy. Ukończenie kursu jest warunkiem do przyjmowania uczniów, praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych.

Wymóg powyższy wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626).

Program kursu obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

 • podstawowe pojęcia i działy pedagogiki,
 • elementy teorii wychowania,
 • wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy,
 • podstawowe wiadomości z psychologii ogólnej,
 • psychologia pracy,
 • proces nauczania – uczenia się,
 • planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej,
 • podstawy prawne kształcenia zawodowego,
 • przygotowanie dokumentacji pedagogicznej,
 • zajęcia praktyczne.

Przewidywana liczba godzin na kursie – 80 (w tym 70 godzin z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin z praktyki metodycznej).

Zakłada się możliwość dostosowania czasu trwania kursu do zgłoszonych oczekiwań uczestników kursu.

Warunkiem ukończenia kursu będzie aktywne uczestnictwo w zajęciach, opracowanie i oddanie prac pisemnych w zakresie danego przedmiotu oraz pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu.

Osoby, które ukończą kurs uzyskają uprawnienia w zakresie przygotowania pedagogicznego do praktycznego nauczania zawodu (wszystkie formy nauczania oprócz uprawnień do nauczania w szkołach).

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kursie to osoby z bogatym doświadczeniem, posiadające odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.

Uczestnictwo w kursie jest płatne, według aktualnego cennika wynosi 650 zł (zrzeszeni) lub 700 zł (klienci zewnętrzni). W cenie kursu zapewniamy wszystkim uczestnikom niezbędne materiały do nauki.

Wszystkich zainteresowanych kursem prosimy o zgłoszenia do Działu Projektów, Promocji i Przedsiębiorczości pod numerem telefonu 52 321 37 66, bądź bezpośrednio w biurze Izby, II piętro pok. 29.


Osoba do kontaktu: Dominika Przybylińska Zgłoszenia i zapisy przyjmowane są na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych wraz z opłatą w wysokości 50% ceny kursu, którą należy dokonać na konto KPIRiP w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 11

z dopiskiem „imię i nazwisko – zaliczka na kurs pedagogiczny”


Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w siedzibie KPIRiP w Bydgoszczy w pokoju nr 29 (II piętro) lub przesłać skanem na adres dominika.przybylinska@izbarzem.pl


Gwarantujemy wysoką jakość usług, jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem Krajowego Systemu Usług, posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP oraz certyfikat jakości usług: egzaminacyjnych, doradczych, informacyjnych i szkoleniowych wg normy PN-EN ISO 9001:2009BGŻ BNP Paribas S.A. 96 1600 1185 1844 5144 3000 0001


dominika.przybylinska@izbarzem.pl


PLIKI DO POBRANIA

Szczegółowe informacje:

Dominika Przybylińska

Specjalista ds. szkoleń : pokój nr 29

tel. 52 321-37-66 e-mail: dominika.przybylinska@izbarzem.pl