STATUT

STATUT IZBY

Statut Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów nr 16/2016

STATUT

KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA

I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W BYDGOSZCZY

Tekst jednolity

ze zmianami uchwalonymi na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 20 maja 2016 roku

I.NAZWA, SIEDZIBA I ZAKRES DZIAŁANIA

§1.

1.Izba Rzemieślnicza – zwana dalej Izbą – jest społeczno – zawodową i gospodarczą organizacją samorządu Rzemiosła, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności cechy i spółdzielnie rzemieślnicze, rzemieślników, a także innych mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, zaś jako organizacja reprezentująca rzemieślników jako pracodawców kujawsko – pomorskiego Rzemiosła, realizuje cele i wykonuje zadania federacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r., o której mowa w ust. 2.

2.Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 979) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55 poz. 235 ze zmianami) oraz niniejszego „statutu”.

§2

1.Izba nosi nazwę: Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

2.Terenem działania Izby jest cały kraj.

3.Samorządowym terenem działania Izby jest województwo kujawsko – pomorskie oraz miasto Chojnice. Teren działania Izby dzieli się na regiony: bydgoski, toruński i włocławski.

4.Siedzibą Izby jest miasto Bydgoszcz.

§3

Izba jest dobrowolnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego i może przystępować do konfederacji pracodawców.

§4

1.Zasadniczymi funkcjami Izby są sprawy z zakresu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych organizacji i członków wobec organów administracji i instytucji państwowych, samorządu terytorialnego i gospodarczego; udzielanie zrzeszonym organizacjom i członkom pomocy instruktażowo – doradczej, koordynacja ich poczynań grupowych, a także prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji i uprawnień rzemieślniczych i zawodowych.

2.Zadaniami Izby w szczególności są następujące sprawy:

1/ wszechstronna pomoc zrzeszonym organizacjom oraz członkom w realizacji ich zadań statutowych,

2/ badanie i ocena sytuacji rzemiosła w zakresie możliwości rozwoju, stanu i kondycji zakładów rzemieślniczych, dokonywanie w tym zakresie analiz, planów i programów oraz interwencji zewnętrznych,

3/ organizowanie działalności marketingowej,

4/prowadzenie banku danych o wyrobach i usługach ,

5/ udzielanie członkom pomocy instruktażowo – doradczej, zwłaszcza w zakresie prawnym, organizacyjnym, podatkowym, ekonomicznym oraz finansowo – księgowym; organizowanie kursów, seminariów i szkoleń,

6/ nawiązywanie współpracy z zagranicą oraz inicjowanie i organizowanie promocji eksportowej,

7/ inicjowanie, organizowanie oraz udzielanie pomocy w urządzaniu wystaw, giełd, wzorcowni, jak również w uczestnictwie w targach i pokazach oraz promowanie wyrobów rzemiosła,

8/ wyszukiwanie i inicjowanie korzystnych dla rzemiosła porozumień gospodarczych, obsługa tychże porozumień w układach wielu występujących stron,

9/ przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników,

10/ inicjowanie, propagowanie i pomoc w rozwoju rzemieślniczego postępu technicznego, innowacyjności i wynalazczości oraz oddziaływanie na poprawę jakości wyrobów i usług rzemieślniczych,

11/ organizowanie i obsługa rzeczoznawstwa rzemieślniczego,

12/ zgłaszanie i promowanie zrzeszonych członków na funkcje przedstawicielskie

w organach państwowych i terenowych oraz innych organizacjach społeczno – zawodowych i gospodarczych

13/ rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, nadzór instrukcyjny nad tymi zagadnieniami w jednostkach zrzeszonych,

14/ propagowanie zasad etyki zawodowej,

15/ wykonywanie innych zadań i podejmowanie działań wynikających z przepisów szczególnych oraz uchwał Związku Rzemiosła Polskiego.

16/ reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy

i administracji państwowej, sądu oraz organizacji gospodarczych i społecznych w kraju i zagranicą.

17/ prowadzenie szkół dla rzemiosła i przedsiębiorczości.

18/ promowanie i wspomaganie edukacji,

19/ inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, seminariów i kursów w zakresie uzupełniania, doskonalenia i zwiększania kwalifikacji zawodowych adresowanych do uczniów, osób pracujących, przedsiębiorców, osób poszukujących pracy i innych.

3.Dla realizacji zadań statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do Statutu. Izba w razie potrzeby może prowadzić działalność gospodarczą powołując własne wyodrębnione organizacyjnie zakłady, tworząc wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi – krajowymi i zagranicznymi – jednostki gospodarcze przewidziane przepisami prawa, oraz poprzez przystępowanie do organizacji już istniejących.

4.Izba może cedować lub przekazywać czynności statutowe zrzeszonym w niej organizacjom.

5.Izba przeznacza wszystkie dochody ze swej działalności na realizację celów statutowych.

§5.

Izba jest uprawniona do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz opatrywania ich pieczęcią z Godłem Państwa.

 II.CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§6.

1.Na zasadzie dobrowolnej przynależności członkami Izby mogą być:

1/ cechy,

2/ spółdzielnie rzemieślnicze,

3/ spółdzielnie osób prawnych obsługujących rzemiosło oraz inne jednostki tworzone przez organizacje rzemieślnicze,

4/ przedsiębiorcy spełniający warunki określone w art. 1 i 2 ustawy o rzemiośle.

2.Członkowie Izby, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 tworzą sekcję o nazwie: Sekcja Przedsiębiorców, która uczestniczy w wyborach do władz Izby i pracach Izby na zasadach określonych w statucie dla innych organizacji rzemieślniczych będących członkami Izby. Sekcja działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.

3.Członkowie Izby pochodzący z poszczególnych regionów o których mowa § 2 ust. 3 Statutu, mają prawo tworzyć Kolegia regionów, działające na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Izby.

§7.

1.CZŁONKOWIE MAJĄ PRAWO:

1/ korzystania z pomocy i urządzeń Izby,

2/ uczestniczenia przez swych przedstawicieli w zjazdach i wyborach do organów Izby,

3/ zgłaszania wniosków i postulatów w przedmiocie działalności Izby,

4/ udziału przez przedstawicieli w obradach statutowych organów Izby w czasie rozpatrywania wniesionych przez nich odwołań oraz udzielania wyjaśnień,

5/ tworzenie regionalnych struktur samorządu rzemieślniczego i przedsiębiorców pod kierownictwem zastępcy Prezesa Zarządu Izby zgodnie z zasadami wynikającymi ze statutu i regulaminu opracowanego przez samorządy regionalne. Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Izby.

2.CZŁONKOWIE MAJA OBOWIĄZEK:

1/ przestrzegania postanowień statutu Izby,

2/ stosowania się do uchwał organów statutowych Izby oraz Związku Rzemiosła Polskiego,

3/ terminowego opłacania składek członkowskich.

§8.

1.Przyjęcie na członka Izby dokonuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji na piśmie, w ciągu 1-go miesiąca od jej założenia.

2.O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni.

3.Organizacjom nieprzyjętym w poczet członków Izby służy odwołanie wg zasad i trybu określonego w statucie.

§9.

1.Członkostwo w Izbie ustaje w skutek:

1/ wystąpienia,

2/ wykreślenia,

3/ wykluczenia.

§10.

1.Wystąpienie członka Izby następuje po upływie trzech miesięcy od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia członkostwa, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie, chyba, że strony uzgadniają inny termin.

2.Wykreślenie członka Izby może nastąpić w przypadku, jeżeli zmieni on swój przedmiot działalności w taki sposób, że utraci charakter podmiotu o którym mowa w § 6 ust. 1 Statutu lub przestanie istnieć.

3.Wykluczenie członka Izby może nastąpić w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków członkowskich określonych w statucie.

§11.

1.W razie ustania członkostwa wszelkie zobowiązania majątkowe w stosunku do Izby stają się natychmiast wymagalne.

2.Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Izby.

3.Organizacji wykreślonej lub wykluczonej przysługuje odwołanie w trybie określonym w statucie.

4.Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanej organizacji odpisu uchwały wraz z zawiadomieniem zawierającym uzasadnienie i pouczenie o trybie odwołania.

 III ORGANY IZBY

§12.

1. Organami Izby są:

1/ Walne Zgromadzenie Delegatów

2/ Zarząd Izby zwany dalej Zarządem

3/ Komisja Rewizyjna

4/ Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

2. Organy Izby są wybierane na okres 4 lat.

3. Delegat może być członkiem tylko jednego z organów wymienionych w punkcie 2-4.

4. Wybory do organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, a także wybór Prezesa zarządu dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących Delegatami, z zastrzeżeniem wynikającym z § 16.ust.6.

5. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym. Wybór i odwołanie członków organów wymienionych w ust. 1 pkt 2-4 tegoż paragrafu następuje zwykłą większością głosów Delegatów uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Delegatów, z zastrzeżeniem wynikającym z § 16 ust. 6. Zasadę tę stosuje się również przy wyborze Delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego.

6. Za wybrane uważa się osoby, które otrzymały w kolejności największą liczbę głosów.

7. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Izby uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

§13.

Mandat członków organów Izby wygasa w przypadkach:

1/ śmierci;

2/ utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego;

3/ wygaśnięcia lub utraty członkostwa w zrzeszonej organizacji;

4/ utraty członkostwa przez organizację, której jest członkiem;

5/ utraty statusu przedsiębiorcy;

6/ rezygnacji z członkostwa.

§14.

1.Członkowie wymienionych wyżej organów winni czynu lub zaniedbania, przez które wynika szkoda, odpowiadają za nie osobiście.

2.Do odpowiedzialności członków organów, o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§15.

Za udział w posiedzeniach organów Izby, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Delegatów, członkowie tych organów mogą otrzymać zwrot wydatków według zasad ustalonych przez Zarząd w uchwale lub regulaminie.

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW

§16.

1.Walne Zgromadzenie Delegatów – zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła i jego organizacji z terenu działania Izby.

2.Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają organizacje zrzeszone w Izbie. Delegatami mogą być wybrani członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie, którzy aktualnie prowadzą działalność gospodarczą.

3.Liczbę Delegatów określa każdorazowo Zarząd na 4 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego uwzględniając proporcjonalny udział Delegatów w stosunku do ilości członków organizacji macierzystej, liczonych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

4.Kadencja Walnego Zgromadzenia trwa 4 lata.

5.Mandat delegata wygasa w skutek: śmierci, rezygnacji, utraty statusu przedsiębiorcy ustania członkostwa w organizacji lub odwołanie przez organizację, która go wybrała. W takim przypadku organizacja wybiera nowego delegata.

6.Delegaci organizacji członkowskich, które zalegają z zapłatą składek należnych do 31 grudnia za poprzedni okres rozliczeniowy, tracą prawo do kandydowania na funkcje statutowe w Izbie oraz nie uczestniczą w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby.

§17.

1.W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie organów Izby.

2.W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mogą:

1/ przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego

2/ przedstawiciele organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego

3/ inne zaproszone osoby.

3.Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie będące delegatami na Walnym Zgromadzeniu uczestniczą w obradach z głosem doradczym.

§18.

1.Do właściwości Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

1/ uchwalenie statutu i jego zmian,

2/ ustalenie ogólnych kierunków rzemiosła na terenie działania Izby oraz zrzeszonych organizacji,

3/ rozpatrywanie sprawozdań organów Izby z ich działalności i podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących tych organów i zrzeszonych organizacji,

4/ wybieranie i odwoływanie Prezesa Izby – jako Prezesa Zarządu,

5/ wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego i członków organów Izby,

6/ wybieranie delegatów Izby na Kongres Rzemiosła Polskiego spośród delegatów zrzeszonych organizacji,

7/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wg procedury określonej w statucie,

8/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

9/ zatwierdzenie rocznych planów finansowych Izby,

10/ zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Izby,

11/ udzielanie absolutorium Zarządowi Izby,

12/ ustalenie wysokości składek członkowskich,

13/ uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

14/ podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez delegatów,

15/ podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Izby.

§19.

1.Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd i odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku

2.Termin zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego ustala Zarząd na 2 miesiące przed upływem kadencji.

3.O czasie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia pisemnie listem poleconym delegatów, wszystkie zrzeszone organizacje oraz Związek Rzemiosła Polskiego, co najmniej na 4 tygodnie przed terminem.

4.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w sprawach objętych kompetencją Walnego Zgromadzenia w każdym czasie lub na żądanie:

1/ Komisji Rewizyjnej,

2/ 1/4 ogólnej liczby delegatów.

5.Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem sprawy, która ma być przedmiotem obrad.

6.Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia może żądać uprawniony w myśl paragrafu 19 ust. 4, delegat oraz organizacje członkowskie zrzeszone w Izbie. Wniosek ten winien być zgłoszony najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. O uzupełnieniu porządku obrad Zarząd zobowiązany jest zawiadomić zrzeszone organizacje co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z porządkiem obrad zatwierdzonym przez to Zgromadzenie.

7.Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z przyjętym regulaminem.

§20.

1.Obrady Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli otwiera Prezes Zarządu lub jego zastępca i przeprowadza wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, dwóch zastępców i sekretarza, którzy stanowią prezydium Walnego Zgromadzenia. Członków Prezydium wybiera się spośród delegatów.

2.Prezydium Walnego Zgromadzenia podejmuje decyzje co do rodzaju komisji niezbędnych do przeprowadzania obrad oraz liczby ich członków, a Przewodniczący obrad zarządza ich wybór.

§ 21.

1.Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% delegatów. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych delegatów. Zarząd Izby zobowiązany jest nie później niż w ciągu 14 dni – zwołać ponownie Walne Zgromadzenie, które jest wówczas prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

2.Za prawomocne uważa się również Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie przed upływem 14 dni. Warunkiem jego prawomocności jest umieszczenie i zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia informacji, że w przypadku braku wymaganej liczby obecnych w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbędzie się terminie drugim w tym samym dniu o jedną godzinę później.

§22.

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością oddanych głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

2.Szczegółowe zasady i tryb obrad określa regulamin.

3.Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują: Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

4.Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia oraz poszczególnych Komisji przechowuje biuro Izby.

5.Uchwałą Walnego Zgromadzenia Izby może być nadana godność honorowego prezesa Izby osobie, która włożyła szczególne zasługi dla Izby lub rozwoju rzemiosła. Osoby, którym Walne Zgromadzenie nadało tytuł honorowego prezesa Izby mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia.

 ZARZĄD

§23.

1.Zarząd jest organem reprezentującym Izbę, kieruje jej pracą, organizuje wykonanie zadań Izby poprzez podejmowanie uchwał i postanowień oraz innych czynności w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów.

2.Zarząd składa się z 10 członków, w tym z Prezesa, dwóch Zastępców prezesa i Sekretarza. Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd spośród przedstawicieli regionu bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego, przy czym z regionu bydgoskiego 4 członków, toruńskiego 3 członków i włocławskiego 2 członków.

3.Walne zgromadzenie wybiera 3 zastępców członków Zarządu, po jednym z każdego regionu, spośród kandydatów wskazanych przez poszczególne regiony. Zastępcę członka zarządu wybiera się na okres kadencji Zarządu. W przypadku wystąpienia, wykluczenia, rezygnacji lub śmierci członka zarządu, w trakcie trwania kadencji, Zarząd na pierwszym posiedzeniu dokonuje dokooptowania członka Zarządu i powołuje zastępcę członka zarządu z danego regionu na miejsce brakującego członka Zarządu.

4.Kandydatów do zarządu oraz na zastępców członków zarządu, wybierają i podają pod obrady Walnego Zgromadzenia, samorządy regionalne spośród swoich delegatów na Walne Zgromadzenie.

5.Prezesa Zarządu jako Prezesa Izby, wybierają Delegaci w odrębnym, tajnym głosowaniu.

6.Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera 2 Zastępców prezesa pochodzących z innych regionów niż Prezes, wskazanych przez dany region oraz wybiera Sekretarza, a także ustala zakres ich obowiązków.

7.Do Zarządu mogą kandydować jedynie Delegaci organizacji zrzeszonych w Izbie, aktualnie prowadzący działalność gospodarczą i legitymujący się co najmniej 4 letnim stażem w piastowaniu funkcji w organach statutowych rzemiosła.

§ 24.

1.Do reprezentowania Izby na zewnątrz uprawniony jest Prezes i osoby przez niego upoważnione. W przypadku niemożliwości sprawowania funkcji przez Prezesa Izby, Izbę na zewnątrz reprezentuje zastępca Prezesa wskazany przez Zarząd.

2.Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby składają dwaj członkowie Zarządu. Jedną z osób składających oświadczenie woli musi być Prezes lub jego Zastępca.

3.Zarząd może ustanowić pełnomocników do wykonywania czynności określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe) lub czynności szczególnych (pełnomocnictwo szczególne), określając jednocześnie zakres ich obowiązków i uprawnień.

§ 25.

1.Kadencja Prezesa i członków Zarządu nie upływa wcześniej niż przed wyborem nowego Zarządu.

2.W przypadkach, o których mowa w § 13 statutu oraz wystąpień przyczyn losowych uniemożliwiających sprawowanie funkcji Prezesa, Zarząd powierza w głosowaniu tajnym obowiązki Prezesa jednemu z Wiceprezesów.

3.Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

§ 26.

1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.

2.W posiedzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele: Związku Rzemiosła Polskiego, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz zrzeszonych organizacji.

3.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

4.Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Prezesa lub jego zastępcy. W razie równości głosów przeważa głos Prezesa lub jego zastępcy.

5.Tryb pracy Zarządu określa regulamin prac Zarządu uchwalony przez Zarząd na jego pierwszym posiedzeniu. Zmiany w regulaminie prac są możliwe w każej chwili przy poparciu 2/3 Zarządu.

 KOMISJA REWIZYJNA

§ 27.

1.Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków w tym Przewodniczącego i po jednym członku komisji z każdego regionu.

2.Członkowie Komisji powołują ze swego grona Zastępcę przewodniczącego.

3.Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej wybiera w oddzielnym głosowaniu Walne Zgromadzenie spośród delegatów.

4.Walne zgromadzenie wybiera 3 zastępców członków Komisji Rewizyjnej, po jednym z każdego regionu, spośród kandydatów wskazanych przez poszczególne regiony. Zastępcę członka Komisji Rewizyjnej wybiera się na okres kadencji Komisji Rewizyjnej. W przypadku wystąpienia, wykluczenia, rezygnacji lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej, w trakcie trwania kadencji, Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu dokonuje dokooptowania członka Komisji Rewizyjnej i powołuje zastępcę członka Komisji Rewizyjnej z danego regionu na miejsce brakującego członka Komisji Rewizyjnej.

5.Wybory do Komisji Rewizyjnej odbywają się w trybie określonym § 12 statutu.

6.Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu działalności finansowej Izby, a w szczególności:

1/okresowe kontrolowanie ksiąg i dokumentów oraz wykonania planów finansowych,

2/ kontrolowanie rocznych sprawozdań finansowych,

3/ zapoznawanie i informowanie Zarządu o wynikach kontroli wraz z projektami zaleceń,

4/ przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności oraz

wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi.

7.Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisje Rewizyjną,

8.Do ważności uchwał Komisji wymagana jest obecność co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

9.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

ODWOŁAWCZY SĄD RZEMIEŚLNICZY

§28.

1.Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy składa się z 4 członków w tym Przewodniczącego i po jednym członku Sądu z każdego regionu.

2.Członkowie Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego powołują ze swego grona Zastępcę przewodniczącego.

3.Przewodniczącego oraz pozostałych członków Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego wybiera w oddzielnym głosowaniu Walne Zgromadzenie spośród delegatów.

4.Walne zgromadzenie wybiera 3 zastępców członków Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, po jednym z każdego regionu, spośród kandydatów wskazanych przez poszczególne regiony. Zastępcę członka Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego wybiera się na okres kadencji Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego. W przypadku wystąpienia, wykluczenia, rezygnacji lub śmierci członka Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, w trakcie trwania kadencji, Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy na pierwszym posiedzeniu dokonuje dokooptowania członka Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego i powołuje zastępcę członka Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego z danego regionu na miejsce brakującego członka Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.

5.Wybory do Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego odbywają się w trybie określonym § 12 statutu.

6.Do ważności uchwał Sądu wymagana jest obecność co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

7.Tryb pracy Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego określa regulamin uchwalony przez Sąd.

8.Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień Sądów cechowych. Od orzeczenia lub postanowienia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki odwoławcze.

9.Sąd może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenia bądź postanowienia Sądu cechowego.

10.W postępowaniu przed Odwoławczym Sądem Rzemieślniczym stosuje się Zasady Etyki Zawodowej i tryb odpowiedzialności dyscyplinarnej określone przez Związek Rzemiosła Polskiego.

IV. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§29.

1.Od uchwał Zarządu organizacjom zrzeszonym i osobom, których uchwałą dotyczy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu.

2.Podstawą wniesienia odwołania może być naruszenie przez uchwałę przepisów prawa, statutu uchwał organów Izby lub Związku Rzemiosła Polskiego.

3.Termin odwołania od uchwał wynosi 30 dni od daty doręczenia zainteresowanemu odpisu uchwały. Zawiadomienie o uchwale powinno zawierać uzasadnienie, jeżeli statut tego wymaga oraz pouczenie o prawie odwołania od uchwały w przewidzianym w statucie terminie.

4.Na podstawie odwołania Zarząd może uchylić lub zmienić własną uchwałę.

V. GOSPODARKA FINANSOWA

§30.

Koszty statutowej działalności Izby pokrywane są ze składek członkowskich organizacji zrzeszonych, dochodów z działalności gospodarczej oraz innych wpływów określonych w odrębnych przepisach i wynikających z zawartych umów.

§31.

1.Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w oparciu o roczne palny finansowe opracowane przez Zarząd Izby.

2.Zasady prowadzenia rachunkowości i składanie sprawozdań finansowych regulują odrębne przepisy.

VI. BIURO IZBY

§32.

1.Biuro Izby wykonuje zadania określone przez Zarząd.

2.Dyrektora biura Izby powołuje i odwołuje Zarząd.

3.Dyrektor biura, w rozumieniu kodeksu pracy, jest kierownikiem zakładu pracy.

4.Zakres kompetencji i odpowiedzialności Dyrektora biura określa Zarząd.

5.Dyrektor biura określa zadania i czynności podległym pracownikom.

6.Dyrektor biura bierze udział w posiedzeniach Zarządu i Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym.

7.W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Izby mogłoby spowodować naruszenie prawa, Dyrektor winien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.

8.Dyrektor biura Izby podlega bezpośrednio Prezesowi Izby.

VII. ZMIANA STATUTU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33.

Zmiana statutu Izby wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.

§34

1.Majątek Izby tworzony jest przez zrzeszone organizacje i innych członków.

2.Uchwałę o podziale, likwidacji Izby i przeznaczeniu jej majątku w razie likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów.

§ 35

1.Załączniki do Statutu wymienione w jego treści, stanowią jego integralną część.

2.Przepisy Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia.