BSIS RiP w Bydgoszczy – Cennik usług

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy – Cennik usług

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Wpisowe0,00 zł
Czesne0 zł / miesiąc
Fundusz Rodzicielski10 zł / miesiąc
Egzamin poprawkowy ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną w wyniku klasyfikacji rocznej40,00 zł
Egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach lekcyjnych60,00 zł
Egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach lekcyjnychbezpłatnie
Inne egzaminy przewidziane w Statucie Szkoły, z wyjątkiem egzaminów czeladniczych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie40,00 zł