Akty prawne

AKTY PRAWNE

Ustawa o rzemiośle

Ustawa prawo oświatowe

Ustawa przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz sprawdzającego w zawodach przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych