Egzaminy sprawdzające

 

Egzamin sprawdzający dla młodocianych pracowników

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa Uchwała Nr 11 Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. w sprawie egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do egzaminu sprawdzającego dopuszczani są młodociani pracownicy po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego:

-Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego.

-Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

-Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech.

-Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich kandydatów do egzaminów.

-Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy .

Przebieg egzaminu

Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

-Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 3 godziny. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

-Część teoretyczna egzaminu odbywa się w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Komisja egzaminacyjna na podstawie uzyskanych ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu ustala ocenę końcową.

Na zakończenie egzaminu przewodniczący informuje zdających o wynikach egzaminu. Osoba, która zdała egzamin sprawdzający otrzymuje zaświadczenie o złożeniu egzaminu sprawdzającego.

Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego,   egzaminu   mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych   przez komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 89 z późniejszymi zmianami), którego § 7 brzmi:

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego

-Wniosek o dopuszczenie do egzaminu.

-Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych.

-Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.

-Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy

Przebieg egzaminu

Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu: umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowych zasad ochrony środowiska.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

-Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 8 godzin. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

-Część teoretyczna egzaminu odbywa się w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z egzaminu, a na podstawie uzyskanych ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu ustala ocenę końcową.

Na zakończenie egzaminu przewodniczący informuje zdających o wynikach egzaminu. Osoba, która złożyła egzamin sprawdzający otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego.

  • OPŁATA ZA EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY WYNOSI 310,80  ZŁ