Egzaminy sprawdzające

WYMAGANIA DOTYCZĄCE EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2017, poz. 89 z późniejszymi zmianami), do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

 

Egzamin sprawdzający dla osób młodocianych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

Zakres wymagań na egzaminie sprawdzającym

 

Egzamin sprawdzający składa się z części praktycznej, podczas której kandydat wykonuje zadania praktyczne i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu: przepisów bhp, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może przekraczać 3 godzin.

Część teoretyczna egzaminu odbywa się w siedzibie Izby Rzemieślniczej lub w zakładzie, w którym kandydat zdaje etap praktyczny egzaminu.

Na zakończenie egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje zdających o wynikach egzaminu. Osoba, która złożyła egzamin sprawdzający otrzymuje zaświadczenie o złożeniu egzaminu.

 

Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego

 

Do egzaminu sprawdzającego Izba dopuszcza osobę, która ukończyła przyuczenie do wykonywania określonej pracy u rzemieślnika i złożyła następujące dokumenty:

– wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego,

– umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy,

– zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia,

– oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska zdającego.

 

Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych

 

Zakres wymagań na egzaminie sprawdzającym

Egzamin sprawdzający składa się z części praktycznej, podczas której kandydat wykonuje zadania praktyczne i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowych zasad ochrony środowiska i umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin.

Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może przekraczać 8 godzin.

Osobie, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający izba rzemieślnicza wydaje zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego.

 

Wymagane dokumenty

Osoba  ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu składa następujące dokumenty:

wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego,

zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych,

umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych,

potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.

 

Uwaga: w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu i wycofania dokumentów, zwrot opłaty egzaminacyjnej nastąpi w wysokości 50 % stawki (zgodnie z Cennikiem Usług Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zatwierdzonym przez Zarząd KPIRiP w Bydgoszczy).