Egzaminy sprawdzające

Egzaminy sprawdzające


Komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych przeprowadzają dwa rodzaje egzaminów sprawdzających:


Egzamin sprawdzający dla osób młodocianych
Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego


Tryb, warunki dopuszczenia oraz przebieg egzaminu sprawdzającego określa Uchwała Nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak:NO-I-130/ES/03 – w sprawie: egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (podjęta na podstawie art. 7 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112, poz.979 z póź. zm.) i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.).


Zakres wymagań na egzaminie sprawdzającym


Egzamin sprawdzający składa się z części praktycznej, podczas której kandydat wykonuje zadania praktyczne i części teoretycznej polegającej na udzieleniu odpowiedzi z zakresu przepisów bhp, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.


Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.


Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może przekraczać 8 godzin.


Część teoretyczna egzaminu odbywa się w siedzibie Izby Rzemieślniczej lub w zakładzie, w którym kandydat zdaje etap praktyczny egzaminu.


Na zakończenie egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje zdających o wynikach egzaminu. Osoba, która złożyła egzamin sprawdzający otrzymuje zaświadczenie o złożeniu egzaminu.


Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego


Do egzaminu sprawdzającego Izba dopuszcza osobę, która ukończyła przyuczenie do wykonywania określonej pracy u rzemieślnika i złożyła następujące dokumenty:


  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego,
  • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
  • zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia,
  • oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska zdającego.
Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych


Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego


Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r.  w sprawie egzaminu czeladniczego,   egzaminu   mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych   przez komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 1117).


Zakres wymagań na egzaminie sprawdzającym


Egzamin sprawdzający składa się z części praktycznej, podczas której kandydat wykonuje zadania praktyczne i części teoretycznej polegającej na udzieleniu odpowiedzi z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowych zasad ochrony środowiska i zagadnień z teorii zawodowej wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin.


Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może przekraczać 8 godzin.


Osobie, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający izba rzemieślnicza wydaje zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego.


Wymagane dokumenty


Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.


Osoba  ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu składa następujące dokumenty:


  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego,
  • zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych,
  • umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.

 

Uwaga: w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu i wycofania dokumentów, zwrot opłaty egzaminacyjnej nastąpi w wysokości 50 % stawki (zgodnie z Cennikiem Usług Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zatwierdzonym przez Zarząd KPIRiP w Bydgoszczy)

 

Szczegółowe informacje:

Aneta Korybalska

Starszy specjalista ds. kwalifikacji zawodowych : pokój nr 26

tel. 52 322-12-76 e-mail: aneta.korybalska@izbarzem.pl