FAQ

1. Czy jestem rzemieślnikiem w myśl definicji wynikającej z przepisów ?

Definicję rzemieślnika regulują zapisy Ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2159)

Sprawdź poniższą tabelę, w której zdefiniowano przedsiębiorcę jako rzemieślnika

Forma prowadzenia działalnościWielkość przedsiębiorstwaZakres działalności – z wyłączeniem działalnościObowiązek posiadania kwalifikacji zawodowych przezRodzaje kwalifikacji zawodowych w rzemiośleObowiązek zrzeszenia się w organizacji rzemiosła: izba rzemieślnicza lub cech
Osoba fizyczna

 • mikro

 • małe

 • średnie


 • handlowej

 • usług hotelarskich

 • transportowej

 • usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów

 • usług leczniczych

 • wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików

 • przedsiębiorcę

 • dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej, ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła

 • dyplom mistrza

 • świadectwo czeladnicze lub tytuł robotnika wykwalifikowanego

 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła

tak, w przypadku zatrudniania pracowników w celu przygotowania zawodowego
Spółka cywilna osób fizycznych

 • mikro

 • małe

 • średnie (wszyscy wspólnicy łącznie)


 • handlowej

 • usług hotelarskich

 • transportowej

 • usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów

 • usług leczniczych

 • wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików

 • wszystkich wspólników lub przez co najmniej jednego ze wspólników pod warunkiem, że pozostali są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym tego wspólnika

 • dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej, ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła

 • dyplom mistrza

 • świadectwo czeladnicze lub tytuł robotnika wykwalifikowanego

 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych

 • w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła

tak, w przypadku zatrudniania pracowników w celu przygotowania zawodowego
Spółka jawna

 • mikro

 • małe

 • średnie


 • handlowej

 • usług hotelarskich

 • transportowej

 • usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów

 • usług leczniczych

 • wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików

 • wszystkich wspólników lub przez co najmniej jednego ze wspólników pod warunkiem, że pozostali są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym tego wspólnika

 • dyplom mistrza

 • świadectwo czeladnicze lub tytuł robotnika wykwalifikowanego

 • w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła

tak, w przypadku zatrudniania pracowników w celu przygotowania zawodowego
Spółka
komandytowa
osób fizycznych

 • mikro

 • małe

 • średnie


 • handlowej

 • usług hotelarskich

 • transportowej

 • usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów

 • usług leczniczych

 • wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików

 • wszystkich wspólników lub przez co najmniej jednego ze wspólników pod warunkiem, że pozostali są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym tego wspólnika

 • dyplom mistrza

 • świadectwo czeladnicze lub tytuł robotnika wykwalifikowanego

 • w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła

tak, w przypadku zatrudniania pracowników w celu przygotowania zawodowego
Spółka komandytowo-akcyjna osób fizycznych

 • mikro

 • małe

 • średnie


 • handlowej

 • usług hotelarskich

 • transportowej

 • usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów

 • usług leczniczych

 • wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików

 • wszystkich wspólników lub przez co najmniej jednego ze wspólników pod warunkiem, że pozostali są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym tego wspólnika

 • dyplom mistrza

 • świadectwo czeladnicze lub tytuł robotnika wykwalifikowanego

 • w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła

tak, w przypadku zatrudniania pracowników w celu przygotowania zawodowego
Jednoosobowa
spółka
kapitałowa
powstała
w wyniku
przekształcenia
się
przedsiębiorcy
będącego osobą
fizyczną

 • mikro

 • małe

 • średnie


 • handlowej

 • usług hotelarskich

 • transportowej

 • usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów

 • usług leczniczych

 • wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików

 • przedsiębiorcę

 • dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej, ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła

 • dyplom mistrza

 • świadectwo czeladnicze lub tytuł robotnika wykwalifikowanego

 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych

 • w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła

tak, w przypadku zatrudniania pracowników w celu przygotowania zawodowego

2. Jakie trzeba spełniać wymagania, aby szkolić uczniów (zostać instruktorem praktycznej nauki zawodu)?

Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:

 • pracodawca,
 • osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,
 • osoba zatrudniona u pracodawcy – wyznaczona przez pracodawcę – pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.

Wymagane kwalifikacje od instruktorów praktycznej nauki zawodu określa § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zgodnie z nimi co najmniej jedna osoba w zakładzie szkolącym (pracodawca, osoba prowadząca zakład lub pracownik) powinna posiadać:

 • przygotowanie pedagogiczne;
 • kwalifikacje w zawodzie, w którym będzie odbywało się przygotowanie zawodowe lub w zawodzie pokrewnym (lub wchodzącym w zakres zawodu), do zawodu którego będzie nauczać;
 • w zależności od posiadanego tytułu zawodowego odpowiedni poziom wykształcenia i staż pracy w zawodzie, w którym będzie prowadzone przygotowanie zawodowe.

Kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu:

Kwalifikacje pedagogiczneWykształcenieKwalifikacje zawodoweStaż pracy w zawodzie, w którym będzie nauczać (co najmniej)

 • co najmniej 48-godzinny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (wg programu określonego w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu) i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub

 • co najmniej 80-godzinny (70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej) kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty lub

 • kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu ukończony przed 6 stycznia 1993 r. lub

 • przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub

 • kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu


 • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej


 • tytuł zawodowy w zawodzie lub zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać

 • 3 lata

 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, technicznego, profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

 • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego lub

 • świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego


 • tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać

 • 4 lata

 • dyplom ukończenia studiów na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będzie nauczać


 • nie dotyczy

 • 2 lata

 • dyplom ukończenia studiów na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będzie nauczać


 • nie dotyczy

 • 4 lata

 • nie dotyczy


 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać

 • nie dotyczy

Dodatkowym, obowiązującym od 1 września 2019 r., warunkiem, jaki musi spełniać osoba prowadząca praktyczną naukę, jest niekaralność za przestępstwa wymienione w art. 120 ust. 3a ustawy Prawo oświatowe. Potwierdzane jest oświadczeniem tej osoby o tym, że „nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852, 1655 i 1818 oraz z 2020 r. poz. 322), albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

3. Gdzie mogę zasięgnąć informacji o tym jakie prawa i obowiązki muszę spełniać, kiedy zatrudnię młodocianego pracownika ?

Przedsiębiorca, który chce zatrudniać pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, winien spełnić łącznie warunki określone w ustawie o rzemiośle zawarte w: art. 2 ust. 1, 4 i 6 oraz w art. 3 ust. 1 i 5, w tym także być zrzeszonym w Cechu lub Izbie Rzemieślniczej.

Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych sprawuje Izba Rzemieślnicza lub z jej upoważnienia Cech, którego członkiem jest rzemieślnik.

Aby zasięgnąć szczegółowych informacji o prawach i obowiązkach jakie musisz spełnić chcąc zatrudnić młodocianego pracownika skontaktuj się z jednym z Cechów zrzeszonym w naszej Izbie. Lista Cechów wraz z kontaktem https://izbarzem.pl/o-nas/czlonkowie-izby/wykaz-organizacji/

Ponadto wskazujemy, że podstawowe prawa i obowiązki zostały określone we wzorze umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, (prawo do korzystania z nich mają wyłącznie organizacje rzemieślnicze), ale jest ich znacznie więcej i wynikają z odrębnych regulacji prawnych. Przedstawiciel Cechu, w którym się zrzeszysz, zapozna Cię z nimi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obowiązki w dziedzinie realizowania programu nauki praktycznej, a także przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jako pracodawca musisz mieć świadomość, że młodociany pracownik podlega szczególnej ochronie prawnej dotyczącej m.in. czasu pracy, urlopów, zasad BHP oraz że jest również uczniem i podlega też przepisom prawa oświatowego.

Zapoznaj się z „Przewodnikiem mistrza szkolącego” https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/przewodnik-dla-mistrza-szkolacego/

4. Gdzie podpisuję umowę z pracownikiem młodocianym ?

Umowę zawierają pracodawca i młodociany pracownik, z udziałem przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego młodocianego. Umowa musi być zawarta na piśmie i jest sporządzana w siedzibie Cechu. Lista Cechów wraz z kontaktem https://izbarzem.pl/o-nas/czlonkowie-izby/wykaz-organizacji/

5. Czy szkoląc młodocianych pracowników muszę być gdzieś zrzeszony ?

Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami jednej z organizacji rzemiosła: Izby Rzemieślniczej bądź Cechu.

Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) zostały wprowadzone jednoznaczne przepisy określające do jakiego rodzaju egzaminu: czeladniczego czy zawodowego, uczniowie branżowych szkół I stopnia, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców będących lub niebędących rzemieślnikami, mają przystąpić, aby:

 • ukończyć szkołę,
 • pracodawca otrzymał dofinansowanie kosztów kształcenia.

Przedsiębiorca, który chce zatrudniać pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, winien spełnić łącznie warunki określone w ustawie o rzemiośle zawarte w: art. 2 ust. 1, 4 i 6 oraz w art. 3 ust. 1 i 5, czyli:

 • prowadzić działalność gospodarczą w jednej z branż rzemieślniczych;
 • posiadać status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy;
 • prowadzić działalność z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, w jednej z form prowadzenia działalności wymienionych w ustawie;
 • posiadać odpowiednie kwalifikacje rzemieślnicze wymienione w ustawie (w zależności od formy prowadzonej działalności oraz od relacji zachodzących między wspólnikami);
 • i właśnie być zrzeszonym w Cechu lub Izbie rzemieślniczej.

6. Jakie korzyści może uzyskać pracodawca szkolący młodocianych pracowników ?

Instrumentami wspierającym finansowo pracodawców szkolących młodocianych pracowników są:

 • refundacja wypłacanych pracownikom młodocianym wynagrodzeń
 • dofinansowanie kosztów kształcenia po zdaniu egzaminu czeladniczego lub sprawdzającego.

Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych wynagrodzeń oraz zapłaconych od nich składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość refundacji jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia młodocianego ustalonego w przepisach oraz zapłaconych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę.

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, mogą korzystać także z prawa do ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie mogą uzyskać pracodawcy, którzy spełnili warunki określone w ustawie Prawo oświatowe i w przepisach dotyczących zatrudniania młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.

Pamiętaj, że w ramach wsparcia merytorycznego Cechy pomagają zrzeszonym rzemieślnikom w uzyskaniu refundacji wypłacanych pracownikom młodocianym wynagrodzeń oraz dofinansowania kosztów kształcenia po zdaniu egzaminu czeladniczego lub sprawdzającego.

Lista Cechów wraz z kontaktem https://izbarzem.pl/o-nas/czlonkowie-izby/wykaz-organizacji/

Więcej informacji o refundacji https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/przewodnik-dla-mistrza-szkolacego/
Więcej informacji o dofinansowaniu https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/przewodnik-dla-mistrza-szkolacego/

7. Gdzie należy złożyć wniosek o refundację ?

Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej refundowania pracodawcy kosztów wynagrodzeń i opłacanych od nich składek z tytułu zatrudniania młodocianych pracowników powinien być złożony w Wojewódzkiej Komendzie OHP (dokładnie w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży), właściwej ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego pracownika przygotowania zawodowego.

Pamiętaj, w ramach wsparcia merytorycznego Cechy pomagają zrzeszonym rzemieślnikom w uzyskaniu refundacji wypłacanych pracownikom młodocianym wynagrodzeń.

Lista Cechów wraz z kontaktem https://izbarzem.pl/o-nas/czlonkowie-izby/wykaz-organizacji/

Wzór wniosku o refundację https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/przewodnik-dla-mistrza-szkolacego/

8. Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ?

Decyzję o przyznaniu dofinansowania – w trybie decyzji administracyjnej – podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pracownika młodocianego.

Pamiętaj, w ramach wsparcia merytorycznego Cechy pomagają zrzeszonym rzemieślnikom w uzyskaniu dofinansowania kosztów kształcenia po zdaniu egzaminu czeladniczego lub sprawdzającego.

Lista Cechów wraz z kontaktem https://izbarzem.pl/o-nas/czlonkowie-izby/wykaz-organizacji/

Wzór wniosku o dofinansowanie https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/przewodnik-dla-mistrza-szkolacego/

9. Jakie są wymagania, aby przystąpić do egzaminu czeladniczego ?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2017, poz. 89 z późniejszymi zmianami), do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z warunków określonych https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/egzaminy-czeladnicze/

10. Jakie są wymagania, aby przystąpić do egzaminu mistrzowskiego ?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2017, poz. 89 z późniejszymi zmianami), do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z warunków określonych https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/egzaminy-mistrzowskie/

11. Jakie są wymagania, aby przystąpić do egzaminu sprawdzającego ?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 89 z późniejszymi zmianami), do egzaminu sprawdzającego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z warunków określonych https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/egzaminy-sprawdzajace/

12. Jakie należy złożyć dokumenty do egzaminu na uzyskanie tytułu czeladnika ?

W zależności od tego czy jesteś:

 • Uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia będącym młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu nauki zawodu u rzemieślnika lub
 • Młodocianym pracownikiem, który ukończył naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz odbywałeś dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych lub
 • Kandydatem z wolnego naboru

Sprawdź wykaz niezbędnych dokumentów do dopuszczenia do egzaminu czeladniczego https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/egzaminy-czeladnicze/

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego do pobrania

https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/druki-do-pobrania/druki-oswiatowe/

Dodatkowo zapoznaj się z:

13. Jakie należy złożyć dokumenty do egzaminu na uzyskanie tytułu mistrza ?

Sprawdź wykaz niezbędnych dokumentów do dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/egzaminy-mistrzowskie/

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego do pobrania

https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/druki-do-pobrania/druki-oswiatowe/

Dodatkowo zapoznaj się z:

14. Jakie należy złożyć dokumenty do egzaminu sprawdzającego ?

W zależności od tego czy będziesz przystępował/ała do egzaminu sprawdzającego jako:

 • młodociany pracownik bądź
 • osoba dorosła

Sprawdź wykaz niezbędnych dokumentów do dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/egzaminy-sprawdzajace/

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego do pobrania

https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/druki-do-pobrania/druki-oswiatowe/

15. Gdzie mogę pobrać wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego, sprawdzającego ?

Wniosek do dopuszczenie do egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego, sprawdzającego do pobrania:

16. Gdzie muszę złożyć wniosek do egzaminu czeladniczego ?

Komplet dokumentów (wniosek i załączniki) zanieś do Cechu Rzemiosł, w którym jest zrzeszony Twój pracodawca.
Lista Cechów: https://izbarzem.pl/o-nas/czlonkowie-izby/wykaz-organizacji/

Ewentualnie, jeśli pracodawca nie jest zrzeszony możesz dostarczyć dokumenty bezpośrednio do biura Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy mieszczącej się przy ul. Piotrowskiego 11 (od pn. do pt. od 7.30 do 15.30)

17. Gdzie muszę złożyć wniosek do egzaminu mistrzowskiego ?

Komplet dokumentów (wniosek i załączniki) zanieś do Cechu Rzemiosł, w którym jesteś zrzeszony.

Jeśli nie jesteś zrzeszony możesz dostarczyć dokumenty bezpośrednio do biura Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy mieszczącej się przy ul. Piotrowskiego 11 (od pn. do pt. od 7.30 do 15.30)

18. Gdzie muszę złożyć wniosek do egzaminu sprawdzającego ?

Komplet dokumentów (wniosek i załączniki) zanieś do Cechu Rzemiosł, w którym jest zrzeszony pracodawca.
Lista Cechów: https://izbarzem.pl/o-nas/czlonkowie-izby/wykaz-organizacji/

Ewentualnie, jeśli pracodawca nie jest zrzeszony możesz dostarczyć dokumenty bezpośrednio do biura Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy mieszczącej się przy ul. Piotrowskiego 11 (od pn. do pt. od 7.30 do 15.30)

19. Kiedy muszę złożyć wniosek do egzaminu czeladniczego, jeśli jestem uczniem III klasy szkoły branżowej I stopnia i odbywam praktyczną naukę zawodu u pracodawcy- rzemieślnika ?

Jeśli jesteś uczniem III klasy szkoły branżowej I stopnia i odbywasz praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – rzemieślnika, musisz wspólnie z pracodawcą do dnia 15 lutego danego roku skompletować dokumenty do egzaminu czeladniczego. Informacja o wymaganych dokumentach https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/egzaminy-czeladnicze/

Pamiętaj !

 • Musisz przystąpić do egzaminu czeladniczego aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia.
 • Twój egzamin czeladniczy przeprowadzony przez Izbę Rzemieślniczą odbędzie się przed zakończeniem roku szkolnego.
 • Przystąpienie do egzaminu nie oznacza końca Twojej nauki zawodu u pracodawcy. Obowiązuje Cię okres nauki zawodu wskazany w umowie o pracę.

20. Kiedy muszę złożyć wniosek do egzaminu czeladniczego, jeśli nie uczęszczam do szkoły (tylko odbywam dokształcanie teoretyczne w formach pozaszkolnych) i odbywam praktyczną naukę zawodu jako pracownik młodociany u pracodawcy-rzemieślnika ?

Jeśli jesteś młodocianym pracownikiem, który ukończył naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w formach pozaszkolnych możesz złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu wspólnie z pracodawcą nie później niż na 3 miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika (dotyczy uczniów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia lub zasadniczą szkołę zawodową przed 2022 r. lub realizowali dokształcenie teoretyczne w formach pozaszkolnych).

21. Ile wynosi opata za egzamin czeladniczy ?

Zgodnie z art. 3 ust. 3g pkt.4 ustawy o rzemiośle wysokości opłat za egzamin czeladniczy realizowany w 2024 roku wynosi 969,46 zł.

Podstawowe stawki opłat za egzaminy podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w poprzednim roku kalendarzowym wynosi co najmniej 99%.

W związku z tym opłaty egzaminacyjne zmieniają się w pierwszym miesiącu nowego roku.

22. Ile wynosi opłata za egzamin mistrzowski ?

Zgodnie z art. 3 ust. 3g pkt.4 ustawy o rzemiośle wysokości opłat za egzamin mistrzowski realizowany w 2024 roku wynosi 1938,94 zł.

Podstawowe stawki opłat za egzaminy podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w poprzednim roku kalendarzowym wynosi co najmniej 99%.

W związku z tym opłaty egzaminacyjne zmieniają się w pierwszym miesiącu nowego roku.

23. Ile wynosi opłata za egzamin sprawdzający ?

Zgodnie z art. 3 ust. 3g pkt.4 ustawy o rzemiośle wysokości opłat za egzamin sprawdzający realizowany w 2024 roku wynosi 346,23 zł.

Podstawowe stawki opłat za egzaminy podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w poprzednim roku kalendarzowym wynosi co najmniej 99%.

W związku z tym opłaty egzaminacyjne zmieniają się w pierwszym miesiącu nowego roku.

24. Kto uiszcza opłatę za egzamin czeladniczy pracownika młodocianego ?

Koszty egzaminu czeladniczego zdawanego przez młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca (na podstawie § 11 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami)

25. Jakie dane należy wpisać w tytule przelewu za opłatę egzaminacyjną ?

Opłatę egzaminacyjną w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/oplaty/ należy dokonać przelewem na numer konta bankowego: Nest Bank 37 2530 0008 2020 1069 8685 0001
w tytule przelewu wpisuję: opłata za egzamin czeladniczy/mistrzowski/sprawdzający za imię i nazwisko ucznia/kandydata przystępującego do egzaminu + nr NIP, na który ma zostać wystawiona faktura (jeśli dotyczy)

26. W jakim zawodzie mogę zdać egzamin czeladniczy, mistrzowski, sprawdzający ?

Lista zawodów, w których Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przeprowadza egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające przedstawia się następująco https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/lista-zawodow/

W przypadku kształcenia się w zawodzie, w którym Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości nie przeprowadza egzaminów istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu przed komisją egzaminacyjną innej Izby będącej członkiem ZRP.

Lista aktualnych komisji egzaminacyjnych w kraju https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/komisje-egzaminacyjne/

27. Kiedy odbędzie się najbliższy egzamin w interesującym mnie zawodzie ?

Na stronie Izby publikujemy harmonogram planowanych egzaminów. Nie oznacza to jednak, że kandydat lub pracodawca widząc ten harmonogram wybiera sobie termin. Na wyznaczenie przez Izbę dla kandydata terminu egzaminu ma wpływ kilka czynników. Co ważne, na egzamin w danym dniu Izba kwalifikuje i zawiadamia określoną liczbę osób.

Pamiętaj, datę egzaminu dla danego kandydata wyznacza wyłącznie Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy!

Warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu dla kandydata jest otrzymanie przez Izbę kompletu dokumentów kandydata (wniosku o dopuszczenie do egzaminu wraz z niezbędnymi załącznikami) oraz potwierdzenia przelewu opłaty egzaminacyjnej. Przekazanie dokumentów do Izby powinno nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym prawidłową realizację przez Izbę procedury egzaminacyjnej.

Izba (nie pracodawca) przesyła kandydatowi listownie zawiadomienie o egzaminie oraz kartę obserwacji i oceny etapu praktycznego na co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu praktycznego (pierwszym etapem egzaminu). W szczególnych przypadkach stosuje zawiadomienie elektroniczne.

Organizacja egzaminu czeladniczego dla ucznia branżowej szkoły I stopnia będącego młodocianym pracownikiem zatrudnionym u pracodawcy – rzemieślnika w związku z art. 44q ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie § 5, ust. 1, pkt 1a rozporządzenia odbywa się w trakcie trwania nauki zawodu w okresie od 1 marca do 15 czerwca każdego roku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach najpóźniej do końca roku szkolnego.

Organizacja egzaminu czeladniczego dla młodocianego pracownika realizującego naukę zawodu w systemie pozaszkolnym lub absolwenta branżowej szkoły I stopnia, który rozpoczął przygotowanie zawodowe przed 1 września 2019 r. odbywa się po zakończeniu nauki zawodu na podstawie § 5, ust. 1, pkt 1 rozporządzenia.

Organizacja egzaminu mistrzowskiego, czeladniczego sprawdzającego dla osób z wolnego naboru (dopuszczonych do egzaminu na podstawie § 5, ust. 1, pkt 2-7, § 6 i 7 rozporządzenia) może nastąpić po zarejestrowaniu kandydata do egzaminu.

28. Kiedy i w jaki sposób dowiem się o terminie zaplanowanego dla mnie egzaminu ?

Warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu dla kandydata jest otrzymanie przez Izbę kompletu dokumentów kandydata (wniosku o dopuszczenie do egzaminu wraz z niezbędnymi załącznikami) oraz potwierdzenia przelewu opłaty egzaminacyjnej. Przekazanie dokumentów do Izby powinno nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym prawidłową realizację przez Izbę procedury egzaminacyjnej.

Izba (nie pracodawca) przesyła kandydatowi listownie zawiadomienie o egzaminie (z datą egzaminu teoretycznego) oraz kartę obserwacji i oceny etapu praktycznego na co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu praktycznego (pierwszym etapem egzaminu). W szczególnych przypadkach stosuje się zawiadomienie elektroniczne.

29. Jak wygląda egzamin czeladniczy ?

Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym. Kolejność zdawania etapów egzaminu w danym zawodzie ustala przewodniczący komisji w porozumieniu z Izbą Rzemieślniczą.

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających jego umiejętności praktyczne w wyznaczonym przez Izbę zakładzie pracy lub w warsztacie szkoleniowym.

Etap teoretyczny egzaminu realizowany jest w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy lub w wyznaczonym przez Izbę Cechu.

Etap teoretyczny dzieli się na część ustną i pisemną.

ZAKRES EGZAMINU PISEMNEGO OBEJMUJE ZAGADNIENIA Z NASTĘPUJĄCYCH TEMATÓW:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Część pisemna egzaminu przeprowadzona jest w formie testu, na który składa się po 7 pytań zamkniętych z każdego w/w tematu.

ZAKRES EGZAMINU USTNEGO OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Część ustna egzaminu składa się z 3 pytań otwartych z każdego w/w tematu.

Więcej informacji https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/egzaminy-czeladnicze/

30. Jak wygląda egzamin mistrzowski ?

Egzamin mistrzowski przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym. Kolejność zdawania etapów egzaminu w danym zawodzie ustala przewodniczący komisji w porozumieniu z Izbą Rzemieślniczą.

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata w wyznaczonym przez Izbę zakładzie pracy lub w warsztacie szkoleniowym.

Etap teoretyczny egzaminu realizowany jest w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy lub w wyznaczonym przez Izbę Cechu.

Etap teoretyczny dzieli się na część ustną i pisemną.

ZAKRES EGZAMINU PISEMNEGO OBEJMUJE ZAGADNIENIA Z NASTĘPUJĄCYCH TEMATÓW:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • podstawy psychologii i pedagogiki,
 • metodyka nauczania.

Część pisemna egzaminu przeprowadzona jest w formie testu, na który składa się po 7 pytań zamkniętych z każdego w/w tematu.

ZAKRES EGZAMINU USTNEGO OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Część ustna egzaminu składa się z 3 pytań otwartych z każdego w/w tematu.

Więcej informacji https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/egzaminy-mistrzowskie/

31. Jak wygląda egzamin sprawdzający ?

Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.

Etap praktyczny odbywa się u pracodawcy lub w warsztacie szkoleniowym.

Część teoretyczna egzaminu odbywa się w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

32. Czy Izba dysponuje przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi ?

Dla części zawodów Izba opracowała przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych zarówno na tytuł czeladnika i tytuł mistrza.

Pamiętaj, że jest to tylko materiał poglądowy.

Dostęp do zestawów https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/pytania-egzaminacyjne/

33. Co muszę wziąć ze sobą na egzamin teoretyczny ?

 • Dowód tożsamości
 • Zawiadomienie o egzaminie, które otrzymałeś/łaś
 • Kartę obserwacji z części praktycznej egzaminu, którą otrzymałeś/łaś
 • Przybory do pisania (podczas egzaminu wyklucza się używanie telefonu komórkowego oraz innych urządzeń i aparatów służących do kontaktowania się z osobami trzecimi)

34. Co muszę wziąć ze sobą na egzamin praktyczny ?

 • Dowód tożsamości
 • Zawiadomienie o egzaminie, które otrzymałeś/łaś
 • Kartę obserwacji z części praktycznej egzaminu, którą otrzymałeś/łaś
 • Ubranie robocze wymagane do pracy w zawodzie, w którym zdajesz egzamin
 • Podstawowe narzędzia wymagane do pracy w zawodzie, w którym zdajesz egzamin
 • W branży spożywczej książeczkę zdrowia
 • Polisę ubezpieczeniową od n.n.w. – wykupioną we własnym zakresie

35. Kiedy dowiem się o wynikach egzaminu ?

Zakończenie egzaminu następuje w dniu ogłoszenia wyników egzaminu przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

Informacje o wynikach egzaminów będą dostępne w biurze Izby lub biurach Cechów w Brodnicy, Grudziądzu, Lipnie, Toruniu, Włocławku.

W odniesieniu do uczniów trzecich klas szkół branżowych I stopnia ogłoszenie wyniku końcowego egzaminu nastąpi po dniu 31.08. po zalogowaniu się przez osobę zdającą na stronę internetową Izby przy użyciu KODU podanego na zawiadomieniu o egzaminie lub poprzez wizytę osobistą zdającego w Dziale Kwalifikacji Zawodowych Izby w Bydgoszczy lub biurach Cechów w Brodnicy, Grudziądzu, Lipnie, Toruniu, Włocławku.

W odniesieniu do pozostałych zdających egzaminy ogłoszenie wyniku końcowego egzaminu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zakończenia ostatniego z etapów egzaminu po zalogowaniu się przez osobę zdającą na stronę internetową Izby przy użyciu KODU podanego na zawiadomieniu o egzaminie lub  poprzez wizytę osobistą zdającego w Dziale Kwalifikacji Zawodowych Izby w Bydgoszczy lub biurach Cechów w Brodnicy, Grudziądzu, Lipnie, Toruniu, Włocławku.

36. Kiedy i gdzie będę mógł odebrać świadectwo czeladnicze ?

Osobisty odbiór dokumentów świadectw czeladniczych będzie możliwy po ogłoszeniu wyników końcowych.

W odniesieniu do uczniów trzecich klas szkół branżowych I stopnia ogłoszenie wyniku końcowego egzaminu nastąpi po dniu 31.08. po zalogowaniu się przez osobę zdającą na stronę internetową Izby przy użyciu KODU podanego na zawiadomieniu o egzaminie lub poprzez wizytę osobistą zdającego w Dziale Kwalifikacji Zawodowych Izby w Bydgoszczy (wtorki i czwartki od 7.00 do 15.00) lub biurach Cechów w Brodnicy, Grudziądzu, Lipnie, Toruniu, Włocławku.

UWAGA ! Wydanie świadectwa czeladniczego nastąpi na podstawie dostarczonej kopii świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia. Konieczność składania świadectw szkolnych przez pracowników młodocianych jest podyktowana obowiązkiem nadruku znaku graficznego PRK w lewym dolnym rogu dokumentu, który został wpisany do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Od tego dnia będzie także możliwość osobistego odbioru świadectwa czeladniczego w siedzibie Izby, bądź Cechu wymienionego poniżej:

kontakt do Biur Cechów:

W odniesieniu do pozostałych zdających o możliwości odebrania świadectwa czeladniczego poinformuje sekretarz zespołu egzaminacyjnego po zakończeniu egzaminu.

37. Kiedy i gdzie będą mógł odebrać dyplom mistrzowski ?

O możliwości odbioru dyplomów mistrzowskich poinformuje sekretarz zespołu egzaminacyjnego po zakończeniu egzaminu.

Odbiór osobisty dokumentu w Dziale Kwalifikacji Zawodowych Izby w Bydgoszczy (wtorki i czwartki od 7.00 do 15.00)  lub biurach Cechów w Brodnicy, Grudziądzu, Lipnie, Toruniu, Włocławku.

Kontakt do Biur Cechów:

38. Co jeśli nie zdam egzaminu ?

Masz możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo to zadanie praktyczne lub zadania praktyczne, z których otrzymałeś/ałaś ocenę niedostateczną, jeśli złożysz dokumenty w ciągu 2 lat od daty egzaminu. Po 2 latach zdajesz egzamin całościowy.

Pamiętaj, że nie prędzej niż po 1 miesiącu od dnia ogłoszenia wyników końcowych możesz złożyć dokumenty o egzamin poprawkowy.

Wymagane dokumenty to:

39. Co to jest Europass ?

Osoba, która zdała egzamin czeladniczy lub egzamin mistrzowski w okresie po 1 marca 2013 r. może uzyskać suplement do świadectwa czeladniczego lub suplement do dyplomu mistrzowskiego (Europass). Suplement wydawany jest bezpłatnie w języku polskim lub angielskim na wniosek osoby, która uzyskała świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski.

Dokument ten sporządzany jest podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, opisu kształcenia w danym zawodzie określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach albo na podstawie standardu wymagań egzaminacyjnych ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego.

Na suplemencie wypisuje się profil umiejętności i kompetencji, zawody dostępne dla posiadacza świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego, podstawę wydania oraz opis przebiegu kształcenia.

Osoby, które zdały egzamin czeladniczy lub mistrzowski przed 1 marca 2013 r. mogą uzyskać opis profilu wiedzy i umiejętności potwierdzonych na egzaminie. Opis opracowany jest przez Izbę na wniosek osoby, która uzyskała świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski.

Wniosek do pobrania https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/druki-do-pobrania/druki-oswiatowe/

40. Czy tytuł czeladnika, bądź mistrza są tytułami honorowanymi za granicą ?

Uzyskiwanie rzemieślniczych kwalifikacji zawodowych w trybie izbowych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest znanym i stosowanym rozwiązaniem w kręgu państw członkowskich UE. Zachowanie i doskonalenie tej drogi sprzyja zwiększeniu szans zatrudnienia polskich obywateli, także w obrębie krajów Unii Europejskiej. Dokumenty wystawiane przez Izby Rzemieślnicze mają wysoka ocenę i są honorowane w krajach europejskich, gdzie do uruchomienia działalności gospodarczej wymagane są kwalifikacje zawodowe, a więc otwierają polskiemu obywatelowi drogę do tego rynku pracy.

41. Jak mogę zalegalizować dokumenty ?

Świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego wymagają dokonania czynności związanych z legalizacją dokumentów, jeśli ich właściciel zamierza wprowadzić je do tzw. obrotu prawnego za granicą.

Proces legalizacji odbywa się w dwóch etapach:

 • I etap – Związek Rzemiosła Polskiego potwierdza autentyczność i poprawność dokumentu właściwym wpisem na odwrocie świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia,
 • II etap – Ministerstwo Spraw Zagranicznych do poświadczonego przez Związek Rzemiosła Polskiego dokumentu wystawia załącznik o nazwie „Apostille”

Zalegalizowany dokument może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa w związku z podejmowanymi czynnościami prawnymi. Najczęściej jest tłumaczony na język kraju przyjmującego. Przeprowadzenie legalizacji związane jest z wniesieniem opłaty skarbowej od legalizacji oraz za wystawienie załącznika „Apostille”

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem: https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/legalizacja-swiadectw-czeladniczych-i-dyplomow-mistrzowskich/

42. Jak mogę uzyskać duplikat świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego ?

Osoba, która utraciła oryginał świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub dokument uległ zniszczeniu – może wystąpić do Izby z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej.

Chcąc uzyskać duplikat dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego musisz złożyć i poprawnie wypełnić wniosek o wydanie duplikatu do pobrania https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/druki-do-pobrania/druki-oswiatowe/ oraz wnieść opłatę skarbową w wysokości 26 zł, która nie podlega zwrotowi https://izbarzem.pl/cennik-uslug-izby/