Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku

Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku

Biuro Cechu

Ul. Plac Wolności 17, 87-800 Włocławek
Tel. 54 232 56 31
e-mail: info@cech-wloclawek.pl;  aniawilinska@poczta.onet.pl
www.cech-wloclawek.pl

 

Starszy Cechu -Ryszard Dębczyński

Kierownik Biura – Anna Wilińska

 

 

Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku jako organizacja rzemieślnicza:

 

*Promuje działalność gospodarczą i społeczno- zawodową rzemiosła.

*Sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle. Zgodnie z Art. 3 pkt. 5 ustawy o rzemiośle Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są „… oraz być członkami jednej z organizacji, o których mowa w art.7 ust.3 pkt 1 i 3”.

*Udziela pomocy rzemieślnikom.

*Reprezentuje interesy środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej.

*Uczestniczy w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki.

 

Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku w zakresie sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego realizuje następujące zadania:

 

*Prowadzi ewidencje /wykaz/ pracodawców zatrudniających młodocianych w celu przygotowania zawodowego /zawiera informacje o stanie zatrudnienia młodocianych pracowników, kwalifikacjach zawodowych osób szkolących, wolnych miejscach do wykorzystania w celu szkolenia/

*Prowadzi ewidencje umów w celu przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawców,

*Prowadzi doradztwo oraz udziela informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem, zarówno dla pracodawców jak i dla pracowników młodocianych oraz uczestniczy w rozstrzyganiu ewentualnych sporów i nieporozumień wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego,

*Udziela informacji na temat wolnych miejsc na naukę zawodu,

*Udziela informacji oraz przygotowuje i udostępnia niezbędną dokumentację związana z organizacją przygotowania zawodowego młodocianych,

*Promuję naukę zawodu organizowaną z zakładach rzemieślniczych poprzez udzielanie i upowszechnianie informacji na temat zasad prawnych i organizacyjnych dot. przygotowania zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków mistrza szkolącego oraz pracownika młodocianego.

 

 

Włocławek