Komisja rewizyjna

KOMISJA REWIZYJNA

Zadaniem Komisji jest:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności finansowej Izby, a w szczególności:
2. Okresowe badanie ksiąg i dokumentów oraz wykonania planów finansowych,
3. Badanie rocznych sprawozdań finansowych,
4. Zapoznawanie i informowanie Zarządu o wynikach badań wraz z projektami zaleceń,
5. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów rocznych sprawozdań z działalności oraz wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

Skład Komisji:
1. Mirosław Pietkiewicz– Przewodniczący
2. Jerzy Grzesiak
3. Marek Gawroński
4. Adam Pokojski