Informacja o projekcie

Informacja o projekcie

prdf

Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje o wstrzymaniu realizacji projektu „Budowa przewagi konkurencyjnej kujawsko-pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw poprzez współpracę z partnerami społecznymi”, realizowanego w ramach Działania 2.2 PO WER. W związku niekorzystnymi regulacjami przepisów prawa podatkowego, Zarząd podjął decyzję o rozwiązaniu umowy na w./w/ projekt. Obecnie prowadzone są działania zmierzające do rozwiązania umowy.

 

Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 1 listopada 2016 r., w partnerstwie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz firmą Project Hub sp. z o. o. rozpoczyna realizację projektu pn. „Budowa przewagi konkurencyjnej kujawsko-pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw poprzez współpracę z partnerami społecznymi”.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

Celem projektu jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw w MŚP korzystających ze wsparcia partnerów społecznych o 30 mikroprzedsiębiorstw i 10 małych przedsiębiorstw działających w województwie kujawsko-pomorskim poprzez wsparcie doradcze i opracowanie planów rozwojowych dla tychże przedsiębiorstw do 31.12.2017 r.

 

Projekt dotyczy szerokiego wsparcia 30 mikro i 10 małych przedsiębiorstw (do 25 pracowników) z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zaplanowane działania to:

a. Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMP (Planu Rozwojowego), monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia planów rozwojowych MMP

b. Opracowanie analizy faktycznej dostępności usług w regionie lub branży dla MMP

c. Upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych

 

Zaplanowano następujące efekty zrealizowanych działań projektowych:

 

1. Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych, stworzenie planów rozwojowych, monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia planów rozwoju dla 40 mikro i małych (do 25 pracowników) przedsiębiorstw.

2. Opracowanie analizy faktycznej dostępności usług dla mikro i małych firm w województwie kujawsko-pomorskim składającej się z zagregowanych informacji wynikających z udzielonego doradztwa oraz ogólnych analiz dostępności usług w Biurze Usług Rozwojowych (BUR)-2 analizy (w połowie i na zakończenie projektu).

3. Upowszechnienie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w BUR-1 raport.

 

Wartość projektu: 452 500,00 zł
Kwota dofinansowania:
– 381 367,00 zł- środki europejskie
– 25 883,00 zł-dotacja celowa
Wkład własny Lidera i partnerów- 45 250,00 zł

Szczegółowe informacje:

Ewa Pierucka

tel. 795 759 593

e-mail: ewa.pierucka@izbarzem.pl