SIEĆ RZEMIOSŁA – kompleksowe wsparcie partnerów dialogu społecznego

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy realizuje projekt pt. „SIEĆ RZEMIOSŁA – kompleksowe wsparcie partnerów dialogu społecznego” współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączania społecznego, Działania FEKP. 08.07 Działania w zakresie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych, Celu szczegółowego EFS+.CP4.D-Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie


DZIAŁANIA W PROJEKCIE

WYJAZDOWE DYŻURY W CECHACH (2024-2026)

Zadanie 1: WYJAZDOWE DYŻURY W CECHACH – wzmocnienie  i rozwój dialogu społecznego  w sieci rzemiosła w 26 Cechach regionie kujawsko-pomorskim.

Grupa specjalistów z zakresu:

 • *prawa,
 • *księgowości,
 • *oświaty,
 • *zarządzania i marketingu

odwiedza dany Cech i wspiera go w doradztwie w w/w dziedzinach. Dyżury poprzedzone będą przez każdego ze specjalistów analizą i diagnozą zapotrzebowania i problemów występujących w danym Cechu oraz przygotowaniem planu działania, tak aby sama wizyta była już dostosowana do potrzeb merytorycznego wsparcia Cechu przez specjalistów. Wizyta specjalisty na dyżurze będzie polegała na udzieleniu doradztwa w danej dziedzinie, pokazaniu rozwiązań, udzieleniu informacji, odpowiedzi na pytania. Po odbytym dyżurze dany specjalista dokona analizy rezultatów i przygotuje raport z listą zaleceń i rekomendacji do stosowania w bieżącej pracy Cechu.

SZKOLENIA KADR RZEMIOSŁA (2024-2026)

– dwudniowe szkolenia wyjazdowe w zakresie:

 • *Efektywnej komunikacji, komunikacji liderów w tym e-komunikacja
 • *Informatycznym – obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office
 • *Metod i technik debatowania
 • *Zarządzania sobą w organizacji w tym gry warsztatowe
 • *Zarządzania wielopokoleniowością
 • *Skutecznego marketingu w organizacji 
 • *Dualnego systemu szkolenia w rzemiośle  w dialogu społecznym
 • *Przygotowania zawodowego młodzieży  – wyzwań dla partnerów społecznych

Zadanie 2: SZKOLENIA KADR RZEMIOSŁA (pracowników KPIRiP) – podniesienie kompetencji i umiejętności w formie stacjonarnej – 3 szkolenia w latach 2024-2026

Zadanie 3: SZKOLENIA KADR RZEMIOSŁA (pracowników Cechów)- podniesienie kompetencji i umiejętności w formie stacjonarnej – 3 szkolenia w latach 2024-2026

Zadanie 4: SZKOLENIA KADR RZEMIOSŁA (Zarząd KPIRiP) – podniesienie kompetencji i umiejętności w formie stacjonarnej – 3 szkolenia w latach 2024-2026

Zadanie 5: SZKOLENIA KADR RZEMIOSŁA (Starsi/Podstarsi Cechów) – podniesienie kompetencji i umiejętności w formie stacjonarnej – 3 szkolenia w latach 2024-2026

EDUKACJA CYFROWA KADR RZEMIOSŁA (2024-28.02.2027)

Zadanie 6: EDUKACJA CYFROWA KADR RZEMIOSŁA – podniesienie kompetencji i umiejętności w formie e-learningowej

a) Budowa platformy cyfrowej

b) 4 szkolenia e-learningowe kadr rzemiosła na platformie e-learningowej z tematyki:

 • *Ochrony danych osobowych w instytucjach rzemiosła – RODO
 • *Niwelowania barier spowodowanych negatywnymi stereotypami i dyskryminacją kadr i interesariuszy rzemiosła
 • *Etyki w rzemiośle
 • *Poznania partnerów dialogu społecznego

SKUTECZNA KOMUNIKACJA RZEMIOSŁA W DIALOGU SPOŁECZNYM (2024)

Zadanie 7: SKUTECZNA KOMUNIKACJA RZEMIOSŁA W DIALOGU SPOŁECZNYM – wzmocnienie potencjału technicznego i organizacyjnego instytucji poprzez wdrożenie programu sieci rzemiosła MERLIN. Program MERLIN będzie wykorzystany w procesie potwierdzania kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. Użytkownikami programu tego będzie kadra administracji KPIRiP, która prowadzi nadzór nad przygotowaniem zawodowym w rzemiośle i komunikacją partnerów dialogu społecznego w sieci.

PROJEKT JEST SKIEROWANY DO:

 1. Organizacji partnerów społecznych posiadających siedzibę, jednostkę organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
 2. Uzupełnienie ich członków oraz przedstawicieli, którzy są osobami pracującymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

ODBIORCAMI PROJEKTU SĄ:

 1. KPIRiP z siedzibą w Bydgoszczy w województwie kujawsko-pomorskim jako instytucja dialogu społecznego, zrzeszająca i wzmacniająca sieciowanie partnerów społecznych poprzez organizacje cechowe.
 2. Cechy Rzemiosła zrzeszone w KPIRiP, które reprezentują przedsiębiorców i pracodawców w dialogu branżowym rzemiosła.
 3. Grupy docelowe działań projketu z rzemieślniczego środowiska dialogu społecznego czyli: Zarząd KPIRiP, Starsi/Podstarsi Cechów, pracownicy KPIRiP, pracownicy Cechów Rzemiosł.

GRUPA DOCELOWA

Bezpośrednim odbiorcą wsparcia finansowego jest Kujawsko-Pomorska Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

W zakresie szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji m.in. komunikacyjnych, marketingowych i informatycznych do:

 • *kadry Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (20 osób) oraz
 • *przedstawicieli Cechów z regionu kujawsko-pomorskiego (pracowników Cechów 26 osób i Starszych/Podstarszych Cechów 26 osób) i
 • *Zarządu KPIRiP (10 osób).

W zakresie doradztwa z zakresu prawa, podatków i księgowości, oświaty, zarządzania i

marketingu do kadry Cechów (26 pracowników Cechów).

W zakresie wdrożenia platformy e-learningowej – uczestnicy szkoleń organizacji rzemieślniczych (Zarząd KPIRiP, Starsi/Podstarsi Cechów, pracownicy KPIRiP, pracownicy Cechów) – 76 osób niepowtarzających się.

W zakresie wdrożenia i korzystania z programu dla instytucji rzemiosła MERLIN – pracownicy biura KPIRiP, egzaminatorzy, sekretarze komisji egz. (do 34 osób)


CEL PROJEKTU

CELEM OGÓLNYM PROJEKTU w okresie od 01.01.2024 do 28.02.2027 jest wzmocnienie potencjału technicznego organizacji i kompetencji Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz poprawa jakości funkcjonowania partnera uczestniczącego w dialogu społecznym w sieci rzemiosła.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • *Rozwój potencjału administracyjnego, technicznego oraz rozwój zasobów kapitału ludzkiego  i społecznego kadry KPIRiP oraz Cechów zrzeszonych w sieci wraz z KPIRiP podnoszących kompetencje kadry rzemiosła.
 • *Budowanie potencjału rzemiosła jako instytucji dialogu społecznego w zakresie kompetencji i umiejętności poprzez szkolenia stacjonarne i e-learningowe.
 • *Wzmocnienie potencjału i wpływ na partnerów od strony techniczno-organizacyjnej poprzez stworzenie platformy edukacji e-learningowej, stworzenie narzędzia informatycznego do zdalnego komunikowania się i przepływu informacji pomiędzy KPIRiP a Cechami w zakresie programu dla rzemiosła MERLIN.
 • *Dyżury z wiedzy specjalistycznej w Cechach w celu wzmocnienia współpracy w dialogu społecznym poprze sieciowanie partnerów społecznych.
REZULTATY PROJEKTU

 1. Zwiększenie potencjału KPIRiP w Bydgoszczy jako organizacji partnerów społecznych.
 2. Poniesienie kompetencji 69 osób niepowtarzających się w tym do 43 K i 26 M jako przedstawicieli organizacji partnerów społecznych (KPIRiP i Cechów).
 3. Wydanie co najmniej 90% z 246 szt. certyfikatów kompetencji szkoleń stacjonarnych.
 4. Wydanie co najmniej 90% z 304 szt. certyfikatów kompetencji szkoleń e-learningowych.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

801 500,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU

761 425,00 ZŁ z następujących źródeł:

 • z EFS+ 681 275,00 zł
 • z budżetu państwa w formie dotacji celowej 80 150,00 zł
WKŁAD WŁASNY

40 075,00 zł