Statut – Centrum Kształcenia Zawodowego

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego „AKADEMIA RZEMIOSŁA” w Bydgoszczy

Postanowienia ogólne

§1

Centrum Kształcenia Zawodowego „AKADEMIA RZEMIOSŁA” w Bydgoszczy działa na podstawie:

1)     ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

2)     rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,

3)     niniejszego Statutu.

§2

1.        Centrum Kształcenia Zawodowego „AKADEMIA RZEMIOSŁA” w Bydgoszczy jest niepublicznym centrum kształcenia zawodowego w rozumieniu art. 117 §1 ustawy Prawo oświatowe (dalej: „Centrum” lub „CKZ”).

2.        Centrum może używać w obrocie nazwy skróconej: CKZ „AKADEMIA RZEMIOSŁA” w Bydgoszczy.

3.        Siedziba Centrum mieści się w Bydgoszczy.

§3

1.        Osobą prowadzącą Centrum jest Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Piotrowskiego 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034337; NIP: 5541009423, REGON: 44641100000.

2.        Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

Cele i zadania Centrum

§4

1.        Celem działalności Centrum jest realizowanie przygotowania teoretycznego młodzieży oraz dorosłych w zakresie kształcenia zawodowego oraz innych zadań edukacyjnych ustalonych pomiędzy CKZ a szkołami, organem prowadzącym, innymi jednostkami i podmiotami gospodarczymi.

2.        Do zadań Centrum należy w szczególności:

1)     prowadzenie kształcenia ustawicznego w następujących formach pozaszkolnych:

a.       kurs kompetencji ogólnych;

b.      turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

c.       kursy, inne niż wymienione w lit. a) – b), umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych.

2) organizowanie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół I stopnia – w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego, w przypadku, gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania tego kształcenia,

3) podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.

3.        Centrum realizuje zadania w szczególności poprzez:

1) organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dostosowanego do potrzeb rynku pracy,

2) organizowanie innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

3) prowadzenie zajęć uzupełniających w zakresie nauki zawodu dla młodocianych pracowników,

4) organizowanie i prowadzenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów podejmujących decyzję o wyborze kierunku kształcenia,

5) współpraca z urzędami pracy oraz pracodawcami w zakresie szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia ustawicznego pracowników,

6) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.

7) przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy,

8) wspomaganie rozwoju każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery,

9) umożliwienie podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki.

Organy Centrum oraz zakres ich kompetencji

§5

1.      Organem Centrum jest Dyrektor Centrum.

2.      Jeśli na Dyrektora Centrum wybrano osobę, która nie może sprawować nadzoru pedagogicznego, osoba prowadząca tworzy i powierza w Centrum stanowisko kierownicze Wicedyrektora pracownikowi pedagogicznemu celem sprawowania przez niego nadzoru pedagogicznego i realizacji innych powierzonych mu zadań.

3.      Zadania i zakres obowiązków i odpowiedzialności Wicedyrektora ustala osoba prowadząca w porozumieniu z Dyrektorem Centrum.

4.      Na wniosek Dyrektora Centrum osoba prowadząca tworzy inne stanowiska pracy w Centrum.

§6

1.    Do obowiązków Dyrektora Centrum należy w szczególności:

1)       kierowanie bieżącą, statutową działalnością Centrum,

2)       udział w porozumieniu z organami osoby prowadzącej w:

a) tworzeniu optymalnych warunków do realizacji zadań Centrum poprzez właściwe planowanie i organizowanie pracy,

b) zorganizowaniu wyposażenia bazy dydaktycznej w nowoczesne środki techno-dydaktyczne i literaturę fachową,

c) kształtowaniu twórczej atmosfery pracy i prawidłowych relacji między Centrum a odbiorcami usług edukacyjnych,

3) reprezentowanie Centrum na zewnątrz w sprawach związanych z jego działalnością,

4) z zastrzeżeniem §5, sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad zatrudnionymi pracownikami pedagogicznymi poprzez hospitowanie zajęć dydaktycznych oraz dokonywanie ewaluacji pracy,

5) wdrożenie i monitorowanie działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz estetyki Centrum i jego otoczenia,

6) ustalanie organizacji pracy Centrum, w tym rozkładu zajęć,

7) dobór kadry zatrudnianej i współpracującej z Centrum,

8) wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb Centrum oraz przepisów szczególnych.

2. Dyrektor Centrum odpowiada w szczególności za:

1)       zgodność funkcjonowania Centrum z przepisami prawa oraz jego Statutem,

2)       bezpieczeństwo osób znajdujących się w pomieszczeniach Centrum i podczas zajęć organizowanych przez Centrum oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń Centrum we współpracy z administracją osoby prowadzącej,

3)       zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji Centrum oraz za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania

4)       przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§7

1. Dyrektora Centrum powołuje osoba prowadząca na czas nieokreślony.

2. Dyrektora Centrum odwołuje osoba prowadząca.

Pracownicy Centrum

§8

1.    Centrum zatrudnia pracowników pedagogicznych i administracyjnych na podstawie Kodeksu pracy bądź Kodeksu cywilnego.

2.    Wszelkie czynności związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy oraz stosunków cywilnoprawnych wykonuje osoba prowadząca za pośrednictwem organów statutowych.

3.    Prawa i obowiązki osób określonych w ust. 1 powyżej określone zostały w niniejszym Statucie, a także w indywidualnych zakresach obowiązków oraz czynności.

4.    Do realizacji celów i zadań o których mowa w § 4 powyżej, Centrum zatrudnia osoby posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i udokumentowane kwalifikacje upoważniające do prowadzenia określonych form kształcenia.

§9

1. Do obowiązków pracowników pedagogicznych należy w szczególności:

1) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,

2) realizacja programów nauczania i harmonogramów zajęć,

3) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału Słuchaczy w zajęciach poprzez wdrażanie ich do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania,

4) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i dążenie do osiągania jak najlepszych wyników w tym zakresie,

5) informowanie Słuchaczy o ich postępach w nauce oraz udzielanie ewentualnej pomocy w przypadku trudności w zakresie opanowania programu nauczania,

6) monitorowanie frekwencji Słuchaczy na zajęciach odbywanych w ramach kursów i turnusów,

7) prawidłowe prowadzenie dokumentacji właściwej dla danej formy kształcenia,

8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

9) przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Pracownicy pedagogiczni mają prawo do:

1) do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

2) do godziwego wynagrodzenia za pracę,

3) do równego traktowania.

3. Pracownik pedagogiczny ponosi odpowiedzialność za:

1) poziom wyników w nauce i jakość kształcenia,

2) stan powierzonych mu pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia,

3) bezpieczeństwo Słuchaczy w trakcie trwania zajęć szkoleniowych,

4) prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji prowadzonych zajęć.

§ 10

1. Do obowiązków pracowników administracyjnych Centrum należy w szczególności:

1) przyjmowanie dokumentacji od Słuchaczy,

2) prowadzenie wszelkiej korespondencji Centrum,

3) prowadzenie dokumentacji i wykonywania niezbędnych czynności faktycznych związanych z procesem nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4) prowadzenie statystyk oraz wykonywanie zestawień i sprawozdań przekazywanych w szczególności do organu rejestrowego Centrum oraz organu nadzoru pedagogicznego,

5) obsługa programów komputerowych związanych z działalnością Centrum,

6) przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Pracownicy administracyjni mają prawo do:

1) do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

2) do godziwego wynagrodzenia za pracę,

3) do równego traktowania.

3. Pracownicy administracyjni ponoszą odpowiedzialność w szczególności za prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Centrum, a w szczególności z procesem nauczania.

Organizacja pracy dydaktycznej Centrum

§ 11

1.    Realizacja form kształcenia w Centrum przebiega zgodnie z przyjętymi programami nauczania i harmonogramami zajęć zatwierdzonymi przez Dyrektora Centrum.

2.    Realizacja kształcenia w Centrum, w tym frekwencja, dokumentowane są w dziennikach zajęć oraz innych dokumentach wymienionych w § 16 poniżej.

3.    Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych jest prowadzone według programu nauczania uwzględniającego treści:

1) ustalone przez centrum kształcenia zawodowego albo

2) określone w przepisach dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

4. Minimalną i maksymalną liczbę uczestników kursu w grupie określa Dyrektor Centrum, uwzględniając przy tym zasady bezpieczeństwa, zasady ochrony przeciwpożarowej oraz możliwości lokalowe.

5. Rekrutacja Słuchaczy na kursy i turnusy odbywa się przez cały rok kalendarzowy w zależności od ilości wolnych miejsc według kolejności zgłoszeń uczestnictwa. Zgłoszenie uczestnictwa dokonywane jest drogą internetową lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej.

6. Informacje o kursach i turnusach zamieszczane są w ogólnodostępnych mediach, a w szczególności w mediach społecznościowych, na stronie internetowej osoby prowadzącej oraz w formie ogłoszeń.

7. Do realizacji celów statutowych organizuje się niezbędne pomieszczenia dydaktyczne i administracyjno-techniczne.

8. Centrum prowadzi kształcenie ustawiczne z uwzględnieniem współpracy ze szkołami kierującymi młodocianych pracowników na dokształcanie oraz ich pracodawcami. Współpraca ze szkołami kierującymi młodocianego na dokształcanie w Centrum polega w szczególności na:

1) informowaniu szkoły kierującej młodocianego do Centrum, o jego wynikach dydaktycznych i wychowawczych,

2) udzielaniu informacji o naruszeniu przez młodocianego norm współżycia społecznego na terenie Centrum,

3) informowaniu o naruszeniu dyscypliny w związku z wysoką nieusprawiedliwioną absencją na zajęciach turnusu,

4) informowaniu przez Centrum o postępowaniu w przypadku podjęcia procedury skreślenia młodocianego z listy uczestników turnusu,

5) przekazywaniu przez Centrum informacji o przyznawaniu młodocianym nagród za bardzo dobre wyniki w nauce lub inne osiągnięcia,

6) przekazywaniu przez szkołę kierującą dokumentacji niezbędnej do udzielania młodocianemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej podczas dokształcania w Centrum (np. opinii, orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej),

7) pozyskiwaniu od szkoły kierującej informacji dotyczącej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub innej młodocianego – niezbędnej w czasie jego pobytu w Centrum,

8) informowaniu o zaistniałych zmianach organizacyjnych w realizacji turnusów,

9) wydawaniu zaświadczeń o odbytym kursie przez młodocianego.

Słuchacze Centrum

§ 12

1. Słuchaczami Centrum mogą być:

1) młodociani pracownicy zatrudnieni u pracodawców w celu nauki zawodu odbywających dokształcanie teoretyczne w formach pozaszkolnych i szkolnych (w zakresie przedmiotów zawodowych teoretycznych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania),

2) inne osoby, które wyrażą chęć uczestniczenia w formach kształcenia organizowanych i prowadzonych przez Centrum.

2. Słuchacze mają prawo do:

1) wyrażania własnej opinii na temat jakości zajęć prowadzonych w Centrum w formach ustnych i pisemnych, jawnych i anonimowych,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo oraz poszanowanie godności,

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,

4) sprawiedliwej i obiektywnej oceny postępów w nauce,

5) korzystania z urządzeń i pomieszczeń Centrum zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Słuchacze mają obowiązek:

1) uzyskania informacji na temat programu nauczania i wymagań edukacyjnych,

2) godnego, kulturalnego zachowania się w Centrum,

3) systematycznego przygotowywania się i aktywnego uczestniczenia w zajęciach,

4) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności: okazywania szacunku innym osobom, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

5) punktualnego przybywania na zajęcia,

6) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach,

7) przestrzegania zasad higieny osobistej i właściwego wyglądu oraz estetycznego ubioru,

8) dbanie o ład, porządek i higienę w pomieszczeniach i w otoczeniu Centrum oraz dbanie o wspólne dobro i mienie Centrum.

4. Słuchacz Centrum może zostać skreślony z listy uczestników kursu w następujących przypadkach:

1) istotnego naruszania obowiązków określonych w ust. 3 powyżej,

2) agresywnego zachowania naruszającego godność innej osoby,

3) zachowania zagrażającego życiu lub zdrowiu własnemu lub osób trzecich,

4) przebywania na terenie Centrum w stanie nietrzeźwym lub spożywania alkoholu w Centrum oraz wnoszenia na teren Centrum bądź używania narkotyków lub innych środków odurzających,

5) fałszowania dokumentacji,

6) niszczenia lub kradzieży mienia Centrum,

7) samowolnego opuszczania przez Słuchacza zajęć,

8) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach dydaktycznych w ilości określonej w Regulaminie danego kursu bądź turnusu.

5. Skreślenia z listy Słuchaczy dokonuje Dyrektor Centrum.

6. Od decyzji o skreśleniu z listy Słuchaczy, o którym mowa w ust. 5 Słuchaczowi przysługuje odwołanie do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Finansowa działalność Centrum

§ 13

Finansowanie Centrum pochodzi z następujących źródeł:

1) opłat wnoszonych przez Słuchaczy/pracodawców/szkoły współpracujące z Centrum w związku z uczestnictwem w kursach i turnusach organizowanych i prowadzonych przez Centrum,

2) darowizn, grantów i innych dofinansowań oraz dotacji udzielanych przez podmioty zewnętrzne,

3) środków z funduszy unijnych przeznaczone na prowadzenie kształcenia ustawicznego i zawodowego,

4) środków własnych osoby prowadzącej.

§ 14

1.    Centrum nakłada na Słuchaczy/pracodawców/szkoły obowiązek płatności za uczestniczenie w prowadzonych przez Centrum formach kształcenia, zgodnie z treścią przyjętych przez osobę prowadzącą odrębnych regulacji/cenników.

2.    Działalność finansowa Centrum, w tym obsługa finansowo-księgowa prowadzona jest na podstawie odrębnych przepisów.

Dokumentacja Centrum

§ 15

1. Centrum prowadzi i przechowuje następującą dokumentację przebiegu kształcenia:

1) dzienniki zajęć,

2) plany zajęć, harmonogramy,

3) sprawozdania ze zrealizowanych form,

4) protokoły egzaminów,

5) rejestry wydanych świadectw, zaświadczeń i certyfikatów,

6) inne.

2. Centrum wydaje Słuchaczom zaświadczenia ukończenia danej formy kształcenia według wzorów i zasad ustalonych w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

3. Centrum przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydawania świadectw, zaświadczeń i innych druków oraz ich duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. W Centrum prowadzony jest rejestr uczestników form kształcenia.

5. Centrum używa pieczęci – Centrum Kształcenia Zawodowego „AKADEMIA RZEMIOSŁA” w Bydgoszczy ul. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz.

Postanowienia końcowe

§ 16

1. Centrum może zostać zlikwidowany decyzją osoby prowadzącej.

2. W przypadku zaprzestania działalności szkoleniowej Centrum dokumentację finansową przejmuje osoba prowadząca, natomiast dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego Centrum przekazuje się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 1 miesiąca od zakończenia likwidacji.

§ 17

1.        Statut Centrum nadaje osoba prowadząca Centrum na mocy uchwały właściwego organu.

2.        Zmiany w statucie Centrum wprowadzane są na mocy uchwały osoby prowadzącej z inicjatywy własnej lub na wniosek Dyrektora Centrum. Wszelkie zmiany do Statutu podlegają zgłoszeniu do organu ewidencyjnego w terminie 14 dni od daty ich wprowadzenia.

3.        Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Centrum od ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy.