Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku

Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku

Biuro Cechu

Ul. Plac Wolności 17, 87-800 Włocławek
Tel. 54 232 56 31
e-mail: info@cech-wloclawek.pl;  aniawilinska@poczta.onet.pl
www.cech-wloclawek.pl

Kierownik Biura – Anna Wilińska

Zarząd Cechu: 

Prezes Zarządu – Starszy Cechu – Marcin Krajewski

I Podstarszy Cechu – Ryszard Dębczyński

II Podstarszy Cechu – Arkadiusz Olczak

Sekretarz i Członek Zarządu ds. szkolenia – Małgorzata Kalisz

Członek Zarządu – Gospodarz – Adamski Zdzisław

Członek Zarządu ds. mediów – Jerzy Michałowski

Członek Zarządu ds. problematyki Rzemiosła – Antczak Aleksander

Cech czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 16:00

Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku jako organizacja rzemieślnicza:

*Promuje działalność gospodarczą i społeczno- zawodową rzemiosła.

*Sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle. Zgodnie z Art. 3 pkt. 5 ustawy o rzemiośle Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są „… oraz być członkami jednej z organizacji, o których mowa w art.7 ust.3 pkt 1 i 3”.

*Udziela pomocy rzemieślnikom.

*Reprezentuje interesy środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej.

*Uczestniczy w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki.

Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku w zakresie sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego realizuje następujące zadania:

*Prowadzi ewidencje /wykaz/ pracodawców zatrudniających młodocianych w celu przygotowania zawodowego /zawiera informacje o stanie zatrudnienia młodocianych pracowników, kwalifikacjach zawodowych osób szkolących, wolnych miejscach do wykorzystania w celu szkolenia/

*Prowadzi ewidencje umów w celu przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawców,

*Prowadzi doradztwo oraz udziela informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem, zarówno dla pracodawców jak i dla pracowników młodocianych oraz uczestniczy w rozstrzyganiu ewentualnych sporów i nieporozumień wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego,

*Udziela informacji na temat wolnych miejsc na naukę zawodu,

*Udziela informacji oraz przygotowuje i udostępnia niezbędną dokumentację związana z organizacją przygotowania zawodowego młodocianych,

*Promuję naukę zawodu organizowaną z zakładach rzemieślniczych poprzez udzielanie i upowszechnianie informacji na temat zasad prawnych i organizacyjnych dot. przygotowania zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków mistrza szkolącego oraz pracownika młodocianego.

Włocławek