Polityka jakości

Kodeks 1
Kodeks 2

Polityka jakości

Cel ten jest realizowany przez szereg działań, w tym w szczególności przez:
 • reprezentowanie interesów środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej,
 • udzielanie profesjonalnej pomocy rzemieślnikom i innym przedsiębiorcom zrzeszonym w Izbie,
 • reagowanie i współuczestniczenie w eliminacji barier rozwoju przedsiębiorczości poprzez zadbanie m.in. o polepszenie jakości otoczenia prawnego (tworzenie przyjaznego otoczenia legislacyjnego dla przedsiębiorców, upraszczania procedur, zmian przepisów prawa itp.),
 • nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle,
 • uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, w tym prowadzenie szkół,
 • podnoszenie jakości świadczonych usług: doradczych, rozwojowych (szkoleniowych) i egzaminacyjnych,
 • dbałość o zachowanie i rozwijanie, doskonalenie partnerskich relacji na linii organizacje rzemiosła – przedsiębiorcy, a także usprawnienie komunikacji pomiędzy nimi,
 • współpracę z organizacjami działającymi na rzecz MŚP,
 • rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi,
 • krzewienie idei i propagowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, tak by środowisko rzemieślnicze aktywnie otworzyło się na komunikację z otoczeniem,
 • ciągłe doskonalenie realizowanych zadań ustawicznie podnosząc standardy organizacyjne i techniczne,
 • promocję działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła.
Zarządzający oraz pracownicy Izby realizują Politykę Jakości przez:
 • utrzymanie i doskonalenie skuteczności wewnętrznego systemu zarządzania jakością,
 • identyfikację i jak najlepsze spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów oraz wszystkich stron zainteresowanych,
 • identyfikowanie i uwzględnianie w bieżącej działalności czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na cel funkcjonowania organizacji,
 • zarządzanie ryzykiem – zagrożeniami i szansami na wszystkich etapach realizacji procesów,
 • uwzględnianie i spełnianie mających zastosowanie wszelkich wymagań, wynikających z kontekstu funkcjonowania organizacji,
 • wykorzystanie instrumentów marketingowych w kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy,
 • pełne zaangażowanie kierownictwa i pracowników w realizację postawionych celów,
 • ciągłe doskonalenie jakości i organizacji świadczonych usług, a w szczególności dobór odpowiedniej kadry, programów i środków,
 • efektywną współpracę w ramach usług rozwojowych dla MŚP.