Kurs pedagogiczny dla instruktorów

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wykładowców/trenerów pozaszkolnych form nauczania

Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przy KPIRiP organizuje kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wykładowców/trenerów pozaszkolnych form nauczania.

Kurs adresowany jest do:

 • pracodawców,
 • osób prowadzących zakład pracy w imieniu pracodawcy,
 • prywatnych przedsiębiorców, posiadający uczniów (praktykantów),
 • rzemieślników prowadzących naukę zawodu,
 • osób zatrudnionych u pracodawcy ,
 • osób, które zamierzają pracować w zakładzie pracy jako instruktor praktycznej nauki zawodu,
 • wykładowcy/trenerzy prowadzący zajęcia dydaktyczne w ramach pozaszkolnych form kształcenia, a nie posiadający formalnego przygotowania pedagogicznego,
 • pracodawcy lub osoby wyznaczonej przez pracodawcę do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego BHP.

Podstawowym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy dydaktyczno – wychowawczej między innymi w zakresie praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy oraz innych pozaszkolnych form nauczania. Ukończenie kursu jest warunkiem do przyjmowania uczniów, praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych, a także w nauczaniu i szkoleniu w formach pozaszkolnych.

Wymóg powyższy wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644).

Program kursu obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

 • podstawowe pojęcia i działy pedagogiki,
 • elementy teorii wychowania,
 • wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy,
 • podstawowe wiadomości z psychologii ogólnej,
 • psychologia pracy,
 • proces nauczania – uczenia się,
 • planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej,
 • podstawy prawne kształcenia zawodowego,
 • przygotowanie dokumentacji pedagogicznej,
 • coaching, mentoring i tutoring w pozaszkolnych formach nauczania,
 • gry symulacyjno – diagnostyczne w pozaszkolnych formach kształcenia,
 • wskazania metodyczne sposobów realizacji instruktażu stanowiskowego BHP,
 • zajęcia praktyczne.

Przewidywana liczba godzin na kursie – 85 (w tym 75 godzin z psychologii, pedagogiki, metodyki kształcenia praktycznego, metodyki kształcenia w formach pozaszkolnych oraz 10 godzin z praktyki metodycznej).

Zakłada się możliwość dostosowania czasu trwania kursu do zgłoszonych oczekiwań uczestników kursu.

Warunkiem ukończenia kursu jest aktywna obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego ustnego złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu. Egzamin ten obejmuje następujące przedmioty: Pedagogika, Psychologia, Metodyka kształcenia praktycznego, Metodyka kształcenia w formach pozaszkolnych oraz Praktyka metodyczna.

Uczestnik kursu po zdaniu egzaminu końcowego uzyska uprawnienia państwowe MEN w zakresie przygotowania pedagogicznego (wszystkie formy nauczania oprócz uprawnień do nauczania w szkołach).

Uczestnictwo w kursie jest płatne, wynosi 700 zł dla osób zrzeszonych w Izbie lub Cechu oraz 750 zł dla pozostałych. W cenie kursu zapewniamy wszystkim uczestnikom niezbędne materiały do nauki.


Warunkiem formalnym uczestnictwa w kursie jest złożenie kompletu dokumentów, który składa się z formularza zgłoszeniowego kandydata na kurs oraz potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej w całości lub w wysokości 50% ceny kursu*.


Dokumenty należy dostarczyć w formie papierowej do biura KPIRiP w Bydgoszczy mieszczącego się przy ul. Piotrowskiego 11, II piętro, pok. 29 (biuro czynne pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.30), bądź przesłać elektronicznie (w formie skanu) na adres mailowy szkolenia@izbarzem.pl.


Płatności należy dokonać w kasie KPIRiP w Bydgoszczy lub na konto:


KPIRiP w Bydgoszczy


Ul. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz


NEST BANK  37 2530 0008 2020 1069 8685 0001


Tytułem: zaliczka na kurs pedagogiczny – imię i nazwisko uczestnika kursu


Wszystkich zainteresowanych kursem prosimy o zgłoszenia do Działu Projektów, Promocji i Przedsiębiorczości pod numerem telefonu 52 321 37 66 lub 52 322 12 77; po 15:30 kom. 693 527 972 , bądź bezpośrednio w biurze Izby, II piętro pok. 29.


Osoba do kontaktu: Bartosz Nogala


Gwarantujemy wysoką jakość usług, posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych, wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP oraz certyfikat jakości usług: egzaminacyjnych, doradczych, informacyjnych i szkoleniowych wg normy PN-EN ISO 9001:2009.


*W przypadku płatności ratalnej pozostałą część opłaty uczestnik zobowiązany jest uiścić w terminie wskazanym przez Organizatora kursu.


PLIKI DO POBRANIA

Szczegółowe informacje:

Bartosz Nogala

Specjalista ds. szkoleń : pokój nr 28

tel. 52 321-37-66 e-mail: szkolenia@izbarzem.pl