Kurs pedagogiczny dla instruktorów

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Na kurs pedagogiczny przyjmujemy:


 • pracodawców,
 • osób prowadzących zakład pracy w imieniu pracodawcy,
 • prywatnych przedsiębiorców, posiadający uczniów (praktykantów),
 • rzemieślników prowadzących naukę zawodu,
 • osób zatrudnionych u pracodawcy ,
 • osób, które zamierzają pracować w zakładzie pracy jako instruktor praktycznej nauki zawodu,
 • wykładowcy/trenerzy prowadzący zajęcia dydaktyczne w ramach pozaszkolnych form kształcenia, a nie posiadający formalnego przygotowania pedagogicznego,
 • pracodawcy lub osoby wyznaczonej przez pracodawcę do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego BHP.

Podstawowym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy dydaktyczno – wychowawczej między innymi w zakresie praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy oraz innych pozaszkolnych form nauczania. Ukończenie kursu jest warunkiem do przyjmowania uczniów, praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych, a także w nauczaniu i szkoleniu w formach pozaszkolnych.

Przewidywana liczba godzin na kursie – 48 (w tym zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki łącznie 40 godzin oraz umiejętności dydaktyczne 8 godzin).

Kurs pedagogiczny  organizujemy  w trybie stacjonarnym poniedziałek –piątek.

 • podstawowe pojęcia i działy pedagogiki,
 • elementy teorii wychowania,
 • wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy,
 • podstawowe wiadomości z psychologii ogólnej,
 • psychologia pracy,
 • proces nauczania – uczenia się,
 • planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej,
 • podstawy prawne kształcenia zawodowego,
 • przygotowanie dokumentacji pedagogicznej,
 • coaching, mentoring i tutoring w pozaszkolnych formach nauczania,
 • gry symulacyjno – diagnostyczne w pozaszkolnych formach kształcenia,
 • wskazania metodyczne sposobów realizacji instruktażu stanowiskowego BHP,
 • zajęcia praktyczne.
Warunkiem ukończenia kursu jest aktywna obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach, oraz pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego złożonego z części pisemnej i praktycznej złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu.


Uczestnik kursu po zdaniu egzaminu końcowego uzyskuje uprawnienia państwowe w zakresie przygotowania pedagogicznego (wszystkie formy nauczania oprócz uprawnień do nauczania w szkołach).


Warunkiem formalnym uczestnictwa w kursie jest złożenie kompletu dokumentów, który składa się z formularza zgłoszeniowego kandydata na kurs oraz potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej w całości lub w wysokości 50% ceny kursu*.


Dokumenty należy dostarczyć w formie papierowej do biura KPIRiP w Bydgoszczy mieszczącego się przy ul. Piotrowskiego 11, II piętro, pok. 21 (biuro czynne pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.30), bądź przesłać elektronicznie (w formie skanu) na adres mailowy sekretariat@izbarzem.pl


Płatności należy dokonać przelewem na konto: KPIRiP w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz


NEST BANK  37 2530 0008 2020 1069 8685 0001


Tytułem: zaliczka na kurs pedagogiczny – imię i nazwisko uczestnika kursu


Wszystkich zainteresowanych kursem prosimy o zgłoszenia pod numerem tel. 52 3221277,

e-mail: sekretariat@izbarzem.pl 


Gwarantujemy wysoką jakość, utrzymujemy wewnętrzny System Zarządzania Jakością


*W przypadku płatności ratalnej pozostałą część opłaty uczestnik zobowiązany jest uiścić w terminie wskazanym przez Organizatora kursu.


PLIKI DO POBRANIA

Formularz-zgłoszeniowy_kurs-pedagogiczny

Informacja-dodatkowa_Kurs-pedagogiczny

O-czym-należy-pamiętać-podczas-kursu!