Akty prawne

AKTY PRAWNE

Ustawa o rzemiośle

Ustawa prawo oświatowe

Ustawa o systemie oświaty

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz sprawdzającego w zawodach przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

Wykaz standardów wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Szczegółowe informacje:

Aneta Korybalska

Starszy specjalista ds. kwalifikacji zawodowych : pokój nr 26

tel. 52 322-12-76 e-mail: aneta.korybalska@izbarzem.pl