Akty prawne

AKTY PRAWNE

Ustawa o rzemiośle

Ustawa prawo oświatowe

Ustawa przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz sprawdzającego w zawodach przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Wykaz standardów wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Szczegółowe informacje:

Aneta Korybalska

Starszy specjalista ds. kwalifikacji zawodowych : pokój nr 26

tel. 52 322-12-76 e-mail: aneta.korybalska@izbarzem.pl


Joanna Rekowska

Referent ds. kwalifikacji zawodowych : pokój nr 26

tel. 52 322-12-76 e-mail: joanna.rekowska@izbarzem.pl