Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego

Kurs przygotowawczy do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego

REGULAMIN KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO
DO EGZAMINU
CZELADNICZEGO I MISTRZOWSKIEGO

 

1. Tematyka i zakres wykładów odpowiada programowi nauczania, który wydany został przez Związek Rzemiosła Polskiego.

 

2. Uczestnik kursu zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach – wykładach teoretycznych objętych programem nauczania.

 

3. Honorowane jest usprawiedliwienie nieobecności uczestnika kursu przez:

 

– dostarczenie zwolnienia lekarskiego,
– przedstawienie usprawiedliwienia np. z zakładu pracy.

 

4. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje skreślenie z listy uczestników kursu.

 

5. Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w co najmniej 75 % obowiązkowych dni zajęć.

 

6. Wykładowcy prowadzący zajęcia na kursie systematycznie sprawdzają postępy w nauce uczestników kursu poprzez sprawdziany pisemne oraz ustne. Każdemu uczestnikowi kursu po zaliczeniu tych sprawdzianów zostaje wystawiona jedna ocena końcowa. Pozytywna ocena z kursu, uregulowane nieobecności i opłaty są podstawą do wystawienia i wydania uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zaświadczenie to jest m.in. jednym z wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego bądź mistrzowskiego.

 

7. W przypadku nie zaliczenia w terminie kończącym kurs:

 

– jednego bądź dwóch przedmiotów na ocenę pozytywną, każdy uczestnik może wziąć ponowny udział w pierwszym następnym kursie na zajęciach tylko z przedmiotów niezaliczonych; wówczas opłata za ponowne uczestnictwo na zajęciach z jednego przedmiotu wynosi 100 zł pod warunkiem, iż w pierwszym kursie uiszczono pełną opłatę,

 

– trzech i więcej przedmiotów na ocenę pozytywną każdy uczestnik może wziąć ponowny udział w pierwszym następnym kursie; wówczas opłata za ponowne uczestnictwo w całym kursie wynosi 50% ogólnej opłaty za kurs, pod warunkiem, iż w pierwszym kursie uiszczono pełną opłatę.

 

W przypadku nie uregulowania przez uczestnika pełnej opłaty za kurs udział w kursie poprawkowym jest płatny w 100 % (niezależnie od ilości przedmiotów do ponownego zaliczenia).

 

– Każdemu uczestnikowi przysługuje w trakcie trwania kursu prawo do jednorazowej bezpłatnej poprawki z każdego przedmiotu, każda następna poprawka w trakcie trwania danego kursu jest płatna w wysokości 50 zł za przedmiot.

 

8. Opłata za kurs wynosi:

 

– kurs czeladniczy: 650 zł dla zakładów szkolących uczniów zrzeszonych w Cechach lub Izbie, a 700 zł dla klientów zewnętrznych.

– kurs mistrzowski: 750 zł zrzeszony, a 800 zł dla klientów zewnętrznych.

Opłatę można uiścić:

– w kasie Izby (II piętro, pok. 25) czynna od pn. do pt. w godzinach 7.30 – 15.30,
– przelewem na konto KPIRIP

 

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz
NEST BANK
nr konta 37 2530 0008 2020 1069 8685 0001 
(tytułem „opłata za kurs czeladniczy, bądź mistrzowski”+ imię i nazwisko uczestnika kursu)

 

9. Warunki formalne przystąpienia do kursu oraz płatności:
Warunkiem zapisania osoby zainteresowanej na kurs jest złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 50% ceny kursu, pozostała część opłaty za kurs należy uiścić w terminie określonym przez Organizatora kursu.

 

UWAGA:
Nie dostosowanie się do powyższych terminów bez podania przyczyny w ewentualnych opóźnieniach jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników bez możliwości zwrotu dokonanych wcześniej płatności.

 

10. Zabrania się spożywania alkoholu i innych środków odurzających na terenie KPIRIP i w jej obrębie a także uczestniczenia w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie w/w używek. Podczas trwania zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. Nie dostosowanie się do powyższych zakazów jest równoznaczne z wyciągnięciem konsekwencji wynikających z ww. Regulaminu.

11. W przypadku skreślenia uczestnika, z jego winy, z listy kursantów wniesione opłaty (w tym wpisowe) nie podlegają zwrotowi.

PLIKI DO POBRANIA:

Szczegółowe informacje:

Bartosz Nogala

Specjalista ds. szkoleń : pokój nr 28

tel. 52 321-37-66 e-mail: szkolenia@izbarzem.pl