ZADANIA IZBY

ZADANIA IZBY

Zasadniczymi funkcjami Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości są sprawy z zakresu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych organizacji rzemieślniczych i ich członków wobec organów administracji i instytucji państwowych oraz gospodarczych, udzielanie tym organizacjom pomocy instruktażowo – doradczej, koordynacja ich poczynań grupowych, a także prowadzenia spraw dotyczących kwalifikacji i uprawnień rzemieślniczych.

 

Zadaniami Izby w szczególności są następujące sprawy:

 

 1. wszechstronna pomoc zrzeszonym organizacjom oraz członkom w realizacji ich zadań statutowych,
 2. badanie i ocena sytuacji rzemiosła w zakresie możliwości rozwoju, stanu i kondycji zakładów rzemieślniczych, dokonywanie w tym zakresie analiz, planów i programów oraz interwencji zewnętrznych,
 3. organizowanie działalności marketingowej,
 4. prowadzenie banku danych o wyrobach i usługach,
 5. udzielanie członkom pomocy instruktażowo – doradczej, zwłaszcza w zakresie prawnym, organizacyjnym, podatkowym, ekonomicznym oraz finansowo – księgowym; organizowanie kursów, seminariów i szkoleń,
 6. nawiązywanie współpracy z zagranicą oraz inicjowanie i organizowanie promocji eksportowej,
 7. inicjowanie, organizowanie oraz udzielanie pomocy w urządzaniu wystaw, giełd, wzorcowni, jak również w uczestnictwie w targach i pokazach oraz promowanie wyrobów rzemiosła,
 8. wyszukiwanie i inicjowanie korzystnych dla rzemiosła porozumień gospodarczych, obsługa tychże porozumień w układach wielu występujących stron,
 9. przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników,
 10. inicjowanie, propagowanie i pomoc w rozwoju rzemieślniczego postępu technicznego, innowacyjności i wynalazczości oraz oddziaływanie na poprawę jakości wyrobów i usług rzemieślniczych,
 11. organizowanie i obsługa rzeczoznawstwa rzemieślniczego,
 12. zgłaszanie i promowanie zrzeszonych członków na funkcje przedstawicielskie w organach państwowych i terenowych oraz innych organizacjach społeczno – zawodowych i gospodarczych,
 13. rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, nadzór instrukcyjny nad tymi zagadnieniami w jednostkach zrzeszonych,
 14. propagowanie zasad etyki zawodowej,
 15. wykonywanie innych zadań i podejmowanie działań wynikających z przepisów szczególnych oraz uchwał Związku Rzemiosła Polskiego,
 16. reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji państwowej, sądu oraz organizacji gospodarczych i społecznych w kraju i za granicą,
 17. prowadzenie szkół dla rzemiosła i przedsiębiorczości,
 18. promowanie i wspomaganie edukacji,
 19. inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, seminariów i kursów w zakresie uzupełniania, doskonalenia i zwiększania kwalifikacji zawodowych adresowanych do uczniów, osób pracujących, przedsiębiorców, osób poszukujących pracy i innych.

 

Przedstawiciele Izby aktywnie uczestniczą w pracach organów Związku Rzemiosła Polskiego, m. in. w Zarządzie; Komisji Rewizyjnej; Komisji Fryzjerskiej; Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Cukierników, Karmelarzy, Lodziarzy RP; w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Piekarzy Rzemieślników RP. Są zapraszani na sesje rad jednostek samorządu terytorialnego. Przy okazji tych spotkań poruszają problematykę nurtującą środowisko rzemieślnicze.

 

Członkowie Zarządu uczestniczą w opracowywaniu strategii województwa kujawsko – pomorskiego oraz programu dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Sejmiku Gospodarczego i Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Izba pozostaje w stałych kontaktach z Izbą Przemysłowo – Handlową, Wojewódzkim Zrzeszeniem Handlu i Usług oraz Kujawsko – Pomorską Wojewódzką Komendą OHP. Współpraca ta dotyczy różnych zagadnień, także wymiany informacji gospodarczych.

Izba uczestniczy też w pracach Parlamentu Miast Hanzeatyckich.