STATUT

 

S T A T U T

 

KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA

I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W BYDGOSZCZY

 

 

 I. NAZWA, SIEDZIBA I ZAKRES DZIAŁANIA

§1.

 1. Izba rzemieślnicza – zwana dalej Izbą – jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności cechy i spółdzielnie rzemieślnicze, rzemieślników nienależących do cechów, a także inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła.
 2. Izba jako organizacja reprezentująca rzemieślników jako pracodawców kujawsko – pomorskiego rzemiosła, może realizować cele i wykonywać zadania organizacji i federacji pracodawców w rozumieniu obowiązujących przepisów.
 3. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r o rzemiośle, innych właściwych przepisów oraz na podstawie niniejszego „Statutu”.

§2.

 1. Izba nosi nazwę: Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
 2. Terenem działania Izby jest cały kraj.
 3. Samorządowym terenem działania Izby jest województwo kujawsko – pomorskie oraz powiat chojnicki. Teren działania Izby dzieli się na regiony: bydgoski, toruński i włocławski.
 4. Siedzibą Izby jest miasto Bydgoszcz.

§3.

Izba jest dobrowolnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego i może przystępować do innych organizacji w celu wykonywania zadań statutowych.

§4.

 1. Zasadniczymi funkcjami Izby są sprawy z zakresu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych organizacji i członków, promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła, nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle, udzielanie pomocy rzemieślnikom i innym przedsiębiorcom zrzeszonym w Izbie, reprezentowanie interesów środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej oraz uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, w tym prowadzenie szkół.
 2. Zadaniami Izby w szczególności są następujące sprawy:

1/ wszechstronna pomoc zrzeszonym organizacjom oraz członkom w realizacji ich zadań statutowych,

2/ badanie i ocena sytuacji rzemiosła w zakresie możliwości  rozwoju, stanu i kondycji zakładów rzemieślniczych, dokonywanie w tym zakresie analiz, planów i programów oraz interwencji zewnętrznych,

3/ organizowanie działalności marketingowej,

4/(wykreślony)

5/ udzielanie członkom pomocy instruktażowo – doradczej, zwłaszcza w zakresie prawnym, organizacyjnym, podatkowym, ekonomicznym oraz finansowo – księgowym; organizowanie kursów, seminariów i szkoleń,

6/ nawiązywanie współpracy z zagranicą oraz inicjowanie i organizowanie promocji eksportowej,

7/ inicjowanie, organizowanie oraz udzielanie pomocy w urządzaniu wystaw, giełd, konkursów, jak również w uczestnictwie w targach i pokazach oraz promowanie wyrobów rzemiosła,

8/ wyszukiwanie i inicjowanie korzystnych dla rzemiosła porozumień gospodarczych, obsługa tychże porozumień w układach wielu występujących stron,

9/ przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich oraz sprawdzających, jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników

10/ inicjowanie, propagowanie i pomoc w rozwoju rzemieślniczego postępu technicznego, innowacyjności  i wynalazczości oraz oddziaływanie na poprawę jakości wyrobów i usług rzemieślniczych,

11/ organizowanie i obsługa rzeczoznawstwa,

12/ zgłaszanie i promowanie zrzeszonych członków na funkcje przedstawicielskie
w organach państwowych i terenowych oraz innych organizacjach społeczno – zawodowych i gospodarczych

13/ rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, nadzór instrukcyjny nad tymi zagadnieniami w jednostkach zrzeszonych,

14/ propagowanie zasad etyki zawodowej,

15/ wykonywanie innych zadań i podejmowanie działań wynikających z przepisów szczególnych oraz uchwał Związku Rzemiosła  Polskiego.

16/ reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy
i administracji państwowej, sądu oraz organizacji gospodarczych i społecznych w kraju i zagranicą.

17/ prowadzenie szkół dla rzemiosła i przedsiębiorczości.

18/ promowanie i wspomaganie edukacji,

19/ inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, seminariów i kursów w zakresie uzupełniania, doskonalenia i zwiększania kwalifikacji zawodowych adresowanych do uczniów, osób pracujących, przedsiębiorców, osób poszukujących pracy i innych.

 1. Dla realizacji zadań statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do Statutu oraz zgodnie z wpisem do właściwego rejestru przedsiębiorców. Izba w razie potrzeby może prowadzić działalność gospodarczą powołując własne wyodrębnione organizacyjnie zakłady, tworząc wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi – krajowymi i zagranicznymi – jednostki gospodarcze przewidziane przepisami prawa, oraz poprzez przystępowanie do organizacji już istniejących.
 2. Izba może cedować lub przekazywać do realizacji część zadań statutowych zrzeszonym w niej organizacjom w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.                                            
 3. Izba przeznacza wszystkie dochody ze swej działalności na realizację celów statutowych.

§5.

 1. Izba jest uprawniona do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz opatrywania ich pieczęcią z Godłem Państwa.
 2. Izba jest uprawniona do potwierdzania wyników egzaminów sprawdzających zaświadczeniami o posiadaniu wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła.

 

 

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§6.

 1. Na zasadzie dobrowolnej przynależności członkami Izby mogą być:

1/ cechy,

2/ spółdzielnie rzemieślnicze,

3/ inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła,

4/ osoby fizyczne spełniające warunki określone w art. 1 i 2 ustawy o rzemiośle oraz osoby o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy o rzemiośle.

 1. Członkowie Izby, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 tworzą sekcję o nazwie: Sekcja Przedsiębiorców, która uczestniczy w wyborach do władz Izby i pracach Izby na zasadach określonych w statucie dla innych organizacji rzemieślniczych będących członkami Izby. Sekcja działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.
 2. Członkowie Izby pochodzący z poszczególnych regionów o których mowa § 2 ust. 3 Statutu, mają prawo tworzyć Kolegia regionów, działające na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Izby.

§7.

 1. Członkowie mają prawo:

1/ korzystania z pomocy Izby,

2/ uczestniczenia przez swych przedstawicieli w zjazdach i wyborach do organów Izby,

3/ zgłaszania wniosków i postulatów w przedmiocie działalności Izby,

4/ udziału przez przedstawicieli w obradach statutowych organów Izby w czasie rozpatrywania wniesionych przez nich odwołań oraz udzielania wyjaśnień,

5/ tworzenie regionalnych struktur samorządu rzemieślniczego i przedsiębiorców pod kierownictwem zastępcy Prezesa Zarządu Izby zgodnie z zasadami wynikającymi ze statutu i regulaminu opracowanego przez samorządy regionalne. Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Izby.

 1. Członkowie mają obowiązek:

1/ przestrzegania postanowień statutu Izby,

2/ stosowania się do uchwał organów statutowych Izby oraz Związku Rzemiosła Polskiego,

3/ wspierania Izby w działaniach na rzecz polskiego rzemiosła i aktywnego uczestnictwa w działalności Izby,

4/ terminowego opłacania składek członkowskich oraz innych należności na cele statutowe na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów lub innych upoważnionych organów statutowych Izby,

5/ informowania na żądanie Izby o statusie i działalności własnej organizacji.

§8.

 1. Przyjęcie na członka Izby dokonuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji na piśmie, w ciągu 1-go miesiąca od jej założenia.
 2. O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni.
 3. Organizacjom nieprzyjętym w poczet członków Izby służy odwołanie wg zasad i trybu określonego w statucie.

 

§9.

Członkostwo w Izbie ustaje w skutek:

1/ wystąpienia,

2/ wykreślenia,

3/ wykluczenia.

§10.

 1. Wystąpienie członka Izby następuje po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia w Izbie pisemnego wypowiedzenia członkostwa, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie, chyba, że strony uzgadniają inny termin.
 2. Wykreślenie członka Izby może nastąpić w przypadku, jeżeli zmieni on swój przedmiot działalności w taki sposób, że utraci status podmiotu o którym mowa w § 6 ust. 1 Statutu lub przestanie istnieć. Organizacja wykreślona z rejestru sądowego podlega wykreśleniu z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o jej wykreśleniu z tego rejestru sądowego.
 3. Wykluczenie członka Izby może nastąpić w przypadku niewywiązywania się z obowiązków członkowskich określonych w statucie po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń.

§11.

 1. W razie ustania członkostwa wszelkie zobowiązania majątkowe w stosunku do Izby stają się natychmiast wymagalne.
 2. Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Izby.
 3. Członkowi wykreślonemu lub wykluczonemu przysługuje odwołanie w trybie określonym w §29 Statutu.
 4. Z zastrzeżeniem zapisu ust. 5 wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanemu odpisu uchwały wraz z zawiadomieniem zawierającym uzasadnienie i pouczenie o trybie odwołania.
 5. W przypadku złożenia odwołania z zachowaniem trybu przewidzianego w §29 Statutu Zarząd Izby może podjąć uchwałę o zawieszeniu wykreślenia lub wykluczenia do czasu rozpoznania odwołania.

III. ORGANY IZBY

§12.

 1. Organami Izby są:

1/ Walne Zgromadzenie Delegatów

2/ Zarząd Izby zwany dalej Zarządem

3/ Komisja Rewizyjna

4/ Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

 1. Organy Izby są wybierane na okres 4 lat.
 2. Delegat może być członkiem tylko jednego z organów wymienionych w ust. 1 pkt. 2-4.
 3. Wybory do organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, a także wybór Prezesa zarządu dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących Delegatami, z zastrzeżeniem wynikającym z § 16. ust.6.
 4. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym. Wybór i odwołanie członków organów wymienionych w ust. 1 pkt 2-4 tegoż paragrafu następuje zwykłą większością głosów Delegatów uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Delegatów,
  z zastrzeżeniem wynikającym z § 16 ust. 6. Zasadę tę stosuje się również przy wyborze Delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego.
 5. Za wybrane uważa się osoby, które otrzymały w kolejności największą liczbę głosów.
 6. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Izby uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

 §13.

Mandat członków organów Izby wygasa w przypadkach:

1/ śmierci;

2/ utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego;

3/ wygaśnięcia lub utraty członkostwa w zrzeszonej organizacji;

4/ utraty członkostwa przez organizację, której jest członkiem;

5/ utraty statusu przedsiębiorcy;

6/ rezygnacji z członkostwa.

§14.

 1. Członkowie wymienionych wyżej organów winni czynu lub zaniedbania, przez które wynika szkoda, odpowiadają za nie osobiście.
 2. Do odpowiedzialności członków organów, o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§15.

 1. Za udział w posiedzeniach organów Izby, za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Delegatów, członkowie tych organów mogą otrzymać zwrot kosztów i utraconych zarobków związanych z pełnieniem powierzonych obowiązków według zasad ustalonych przez Zarząd w uchwale lub regulaminie uchwalonym większością 2/3 głosów.
 2. Ponadto członkowie Zarządu Izby lub innych organów statutowych Izby za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Delegatów mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją według zasad ustalonych przez Zarząd w regulaminie, zatwierdzonym uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów.

 

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW

§16.

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów – zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła i jego organizacji z terenu działania Izby.
 2. Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają organizacje zrzeszone w Izbie. Delegatami mogą być wybrani członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie, którzy aktualnie prowadzą działalność gospodarczą.
 3. Liczbę Delegatów określa każdorazowo Zarząd na 4 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego uwzględniając udział Delegatów w stosunku do ilości członków organizacji macierzystej, liczonych według średniej z 12 miesięcy wynikającej z ilości zgłoszonych członków za rok poprzedzający Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze na poniższych zasadach:

do 50 członków w organizacji macierzystej – 1 delegat

od 51 do 100 członków organizacji macierzystej – 2 delegatów

od 101 do 200 członków organizacji macierzystej – 3 delegatów

powyżej 200 członków organizacji macierzystej – 4 delegatów

 1. Kadencja Walnego Zgromadzenia trwa 4 lata.
 2. Mandat delegata wygasa w skutek: śmierci, rezygnacji, utraty statusu przedsiębiorcy ustania członkostwa w organizacji lub odwołanie przez organizację, która go wybrała. W takim przypadku organizacja wybiera nowego delegata.
 3. Delegaci organizacji członkowskich, które zalegają z zapłatą składek członkowskich według stanu na dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, tracą prawo do kandydowania na funkcje statutowe w Izbie oraz nie uczestniczą w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby.

§17.

 1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie organów Izby.
 2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mogą:

1/ przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego

2/ przedstawiciele organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego

3/ inne zaproszone osoby.

 1. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie będące delegatami na Walnym Zgromadzeniu uczestniczą w obradach z głosem doradczym.

 §18.

Do właściwości Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

1/ uchwalenie statutu i jego zmian,

2/ ustalenie ogólnych kierunków rozwoju rzemiosła na terenie działania Izby,

3/ rozpatrywanie sprawozdań organów Izby z ich działalności i podejmowanie uchwał        w sprawach dotyczących tych organów i zrzeszonych organizacji,

4/ wybieranie i odwoływanie Prezesa Izby – jako Prezesa Zarządu,

5/ wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego i członków organów Izby,

6/ wybieranie delegatów Izby na Kongres Rzemiosła Polskiego spośród delegatów zrzeszonych organizacji,

7/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wg procedury określonej w statucie,

8/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

9/ zatwierdzenie rocznych planów finansowych Izby,

10/ zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Izby,

11/ udzielanie absolutorium Zarządowi w głosowaniu tajnym,

12/ ustalenie wysokości składek członkowskich,

13/ uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

14/ podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez delegatów,

15/ podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Izby.

§19.

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd i odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku
 2. Termin zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego ustala Zarząd na 2 miesiące przed upływem kadencji.
 3. O czasie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia pisemnie listem poleconym delegatów, wszystkie zrzeszone organizacje oraz Związek Rzemiosła Polskiego, co najmniej na 4 tygodnie przed terminem. Zawiadomienie Delegata jest również możliwe na podany przez Delegata adres mailowy do kontaktu, za potwierdzeniem odbioru wiadomości przez Delegata na adres mailowy Izby.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w sprawach objętych kompetencją Walnego Zgromadzenia w każdym czasie lub na żądanie:

1/ Komisji Rewizyjnej,

2/ 1/4 ogólnej liczby delegatów.

 1. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem sprawy, która ma być przedmiotem obrad.
 2. Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia może żądać uprawniony w myśl paragrafu 19 ust. 4 oraz organizacje członkowskie zrzeszone w Izbie. Wniosek ten winien być zgłoszony najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. O uzupełnieniu porządku obrad Zarząd zobowiązany jest zawiadomić zrzeszone organizacje co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z porządkiem obrad zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.
 3. Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z przyjętym regulaminem.

 

§20.

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu lub jego zastępca i przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Walnego Zgromadzenia. Członków Prezydium wybiera się spośród delegatów.
 2. Prezydium Walnego Zgromadzenia podejmuje decyzje co do rodzaju komisji niezbędnych do przeprowadzania obrad oraz liczby ich członków, a Przewodniczący zarządza ich wybór.

 §21.

 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% delegatów. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych delegatów. Zarząd Izby zobowiązany jest nie później niż w ciągu 14 dni – zwołać ponownie Walne Zgromadzenie, które jest wówczas prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 2. Za prawomocne uważa się również Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie przed upływem 14 dni. Warunkiem jego prawomocności jest umieszczenie i zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia informacji, że w przypadku braku wymaganej liczby obecnych w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbędzie się          w terminie drugim w tym samym dniu o jedną godzinę później.

§22.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością oddanych głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.
 2. (wykreślono).
 3. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują: Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.
 4. Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia oraz poszczególnych Komisji przechowuje biuro Izby.
 5. Uchwałą Walnego Zgromadzenia może zostać nadana godność Honorowego Prezesa Izby osobie, która jest w stanie spoczynku, pełniła funkcję Prezesa, Wiceprezesa Izby lub Sekretarza oraz włożyła szczególne zasługi dla działalności Izby lub rozwoju rzemiosła. Osoby, którym Walne Zgromadzenie nadało tytuł Honorowego Prezesa Izby mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym gdy nie są jednocześnie Delegatami.
 6. W przypadku zgody Honorowego Prezesa Izby na kandydowanie na stanowisko Prezesa Izby, traci on tytuł Honorowego Prezesa Izby.

 

ZARZĄD

§23.

 1. Zarząd jest organem reprezentującym Izbę, kieruje jej pracą, organizuje wykonanie zadań Izby poprzez podejmowanie uchwał i postanowień oraz innych czynności w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów.
 2. Zarząd składa się z 10 członków, w tym z Prezesa, dwóch Zastępców prezesa i Sekretarza. Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd spośród przedstawicieli regionu bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego, przy czym z regionu bydgoskiego 4 członków, toruńskiego 3 członków i włocławskiego 2 członków.
 3. Walne zgromadzenie wybiera 3 zastępców członków Zarządu, po jednym z każdego regionu, spośród kandydatów wskazanych przez poszczególne regiony. Zastępcę członka zarządu wybiera się na okres kadencji Zarządu. W przypadku wystąpienia, wykluczenia, rezygnacji lub śmierci członka zarządu, w trakcie trwania kadencji, Zarząd na pierwszym posiedzeniu dokonuje dokooptowania członka Zarządu i powołuje zastępcę członka zarządu z danego regionu na miejsce brakującego członka Zarządu.
 4. Kandydatów do zarządu oraz na zastępców członków zarządu, wybierają i podają pod obrady Walnego Zgromadzenia, samorządy regionalne spośród swoich delegatów na Walne Zgromadzenie.
 5. Prezesa Zarządu jako Prezesa Izby, wybierają Delegaci w odrębnym, tajnym głosowaniu.
 6. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera dwóch Zastępców prezesa pochodzących z innych regionów niż Prezes, wskazanych przez dany region oraz wybiera Sekretarza, a także ustala zakres ich obowiązków.
 7. Do Zarządu mogą kandydować jedynie Delegaci organizacji zrzeszonych w Izbie, aktualnie prowadzący działalność gospodarczą i legitymujący się co najmniej 4 letnim stażem w piastowaniu funkcji w organach statutowych samorządu gospodarczego rzemiosła.

 §24.

 1. Do reprezentowania Izby na zewnątrz uprawniony jest Prezes i osoby przez niego upoważnione. W przypadku niemożliwości sprawowania funkcji przez Prezesa Izby, Izbę na zewnątrz reprezentuje zastępca Prezesa wskazany przez Zarząd.
 2. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby składają dwaj członkowie Zarządu. Jedną z osób składających oświadczenie woli musi być Prezes lub jego Zastępca.
 3. Zarząd może ustanowić pełnomocników do wykonywania czynności określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe) lub czynności szczególnych (pełnomocnictwo szczególne), określając jednocześnie zakres ich obowiązków i uprawnień.

§25.

 1. Kadencja Prezesa i członków Zarządu nie upływa wcześniej niż przed wyborem nowego Zarządu.
 2. W przypadkach, o których mowa w § 13 statutu oraz wystąpień przyczyn losowych uniemożliwiających sprawowanie funkcji Prezesa, Zarząd powierza w głosowaniu tajnym obowiązki Prezesa jednemu z Wiceprezesów.
 3. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

 §26.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
 2. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć przedstawiciele: Związku Rzemiosła Polskiego, administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, przedstawiciele zrzeszonych organizacji oraz inne osoby, po uprzednim otrzymaniu zaproszenia lub wyrażeniu zgody przez Prezesa Izby na uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Prezesa lub jego zastępcy. W razie równości głosów przeważa głos Prezesa lub jego zastępcy.
 5. Tryb pracy Zarządu określa regulamin prac Zarządu uchwalony przez Zarząd na jego pierwszym posiedzeniu. Zmiany w regulaminie prac są możliwe w każdej chwili przy poparciu 2/3 Zarządu.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§27.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków w tym Przewodniczącego i po jednym członku komisji z każdego regionu.
 2. Członkowie Komisji powołują ze swego grona Zastępcę przewodniczącego.
 3. Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej wybiera w oddzielnym głosowaniu Walne Zgromadzenie spośród delegatów.
 4. Walne zgromadzenie wybiera 3 zastępców członków Komisji Rewizyjnej, po jednym z każdego regionu, spośród kandydatów wskazanych przez poszczególne regiony. Zastępcę członka Komisji Rewizyjnej wybiera się na okres kadencji Komisji Rewizyjnej. W przypadku wystąpienia, wykluczenia, rezygnacji lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej, w trakcie trwania kadencji, Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu dokonuje dokooptowania członka Komisji Rewizyjnej i powołuje zastępcę członka Komisji Rewizyjnej z danego regionu na miejsce brakującego członka Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybory do Komisji Rewizyjnej odbywają się w trybie określonym § 12 statutu.
 6. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie działalności statutowej Izby, a w szczególności:

1/okresowe kontrolowanie ksiąg i dokumentów oraz wykonania planów finansowych,

2/ kontrolowanie rocznych sprawozdań finansowych,

3/ zapoznawanie i informowanie Zarządu o wynikach kontroli i wydawanie w tym przedmiocie pisemnych zaleceń,

4/ przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności oraz

wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi.

 1. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisje Rewizyjną,
 2. Do ważności uchwał Komisji wymagana jest obecność większości statutowej liczby członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

 

ODWOŁAWCZY SĄD RZEMIEŚLNICZY

§28.

 1. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy składa się z 4 członków w tym Przewodniczącego i po jednym członku Sądu z każdego regionu.
 2. Członkowie Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego powołują ze swego grona Zastępcę przewodniczącego.
 3. Przewodniczącego oraz pozostałych członków Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego wybiera w oddzielnym głosowaniu Walne Zgromadzenie spośród delegatów.
 4. Walne zgromadzenie wybiera 3 zastępców członków Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, po jednym z każdego regionu, spośród kandydatów wskazanych przez poszczególne regiony. Zastępcę członka Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego wybiera się na okres kadencji Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego. W przypadku wystąpienia, wykluczenia, rezygnacji lub śmierci członka Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, w trakcie trwania kadencji, Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy na pierwszym posiedzeniu dokonuje dokooptowania członka Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego i powołuje zastępcę członka Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego z danego regionu na miejsce brakującego członka Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.
 5. Wybory do Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego odbywają się w trybie określonym § 12 statutu.
 6. Do ważności uchwał Sądu wymagana jest obecność co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
 7. Tryb pracy Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego określa regulamin uchwalony przez Sąd.
 8. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień Sądów cechowych. Od orzeczenia lub postanowienia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki odwoławcze.
 9. Sąd może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenia bądź postanowienia Sądu cechowego podając pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
 10. W postępowaniu przed Odwoławczym Sądem Rzemieślniczym oprócz regulaminu o którym mowa w ust. 7 uwzględnia się zasady etyki zawodowej obowiązujące w danym rodzaju rzemiosła oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej określone przez właściwe przepisy lub uchwały.

IV. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§29.

 1. Od uchwał Zarządu zrzeszonym członkom Izby i osobom, których uchwała dotyczy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu.
 2. Podstawą wniesienia odwołania może być naruszenie przez uchwałę przepisów prawa, zapisów Statutu oraz obowiązujących uchwał Walnego Zgromadzenia lub innych aktów do których przestrzegania zobowiązana jest Izba.
 3. Termin odwołania wynosi 30 dni od daty doręczenia zainteresowanemu odpisu uchwały Zarządu, a jeśli doręczenie nie było wymagane 30 dni od dnia podjęcia uchwały.
 4. Zawiadomienie o uchwale powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania od uchwały w przewidzianym w statucie terminie.
 5. Na podstawie odwołania Zarząd może uchylić lub zmienić własną uchwałę.

VGOSPODARKA FINANSOWA

§30.

Koszty statutowej działalności Izby pokrywane są ze składek członkowskich, dochodów z działalności gospodarczej oraz innych dochodów i wpływów na rzecz Izby w tym wynikających z zawartych umów.

§31.

 1. Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w oparciu o roczne plany finansowe opracowane przez Zarząd Izby i zatwierdzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 2. Zasady prowadzenia rachunkowości i składanie sprawozdań finansowych regulują odrębne przepisy.

VI. BIURO IZBY

§32.

 1. Biuro Izby wykonuje zadania określone przez Zarząd.
 2. Dyrektora biura Izby powołuje i odwołuje Zarząd.
 3. Dyrektor biura, w rozumieniu kodeksu pracy, jest kierownikiem zakładu pracy.
 4. Zakres kompetencji i odpowiedzialności Dyrektora biura określa Zarząd.
 5. Dyrektor biura określa zadania i czynności podległym pracownikom.
 6. Dyrektor biura bierze udział w posiedzeniach Zarządu i Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym.
 7. W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Izby mogłoby spowodować naruszenie prawa, Dyrektor winien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
 8. Dyrektor biura Izby podlega bezpośrednio Prezesowi Izby.

 

 

VII. ZMIANA STATUTU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33.

Zmiana statutu Izby wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.

§34.

 1. Majątek Izby tworzony jest przez zrzeszone organizacje i innych członków.
 2. Uchwałę o podziale, likwidacji Izby i przeznaczeniu jej majątku w razie likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów.
 3. Uchwały o których mowa w ust. 2, określają jednocześnie zasady i tryb postępowania z majątkiem Izby.

§35. 

 1. Zapisy Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia.
 2. Uchwalone przez Walne Zgromadzenia załączniki do Statutu stanowią jego integralną część.
 3. Jednolity tekst statutu ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

 

___________________________________________________________________________

Niniejszy dokument stanowi tekst jednolity Statutu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy ze zmianami uchwalonymi na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 24 maja 2019 roku.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU

KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W BYDGOSZCZY

 

Przedmiot działalności gospodarczej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy w/g klasyfikacji PKD 2007

 

58.11.Z wydawanie książek
58.13.Z wydawanie gazet
58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z pozostała działalność wydawnicza
56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
79.12.Z działalność organizatorów turystyki
79.11.B działalność pośredników turystycznych
79.90.B działalność w zakresie informacji turystycznej
68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
62.02.Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej
70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
78.10.Z działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
82.30.Z  działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.32.A technika
85.32.B zasadnicze szkoły zawodowe
85.32.C szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z działalność wspomagająca edukację

94.11.Z                         działalność organizacji komercyjnych i pracodawców