Zarząd Izby

Zarząd Izby

W skład Zarządu Izby wchodzi Prezes oraz 9 członków , w tym dwóch zastępców Prezesa po jednym z regionów samorządowych: toruńskiego i włocławskiego.

Sławomir Szatkowski
Sławomir Szatkowski

Prezes Zarządu

Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

SKŁAD ZARZĄDU
  • Piotr Antoszewski – Wiceprezes
  • Wiesław Łasiński – Wiceprezes
  • Franciszek Baldowski – Sekretarz
  • Andrzej Galinski
  • Jan Gogolewski
  • Piotr Hadrysiak
  • Jan Lewandowski
  • Mirosław Łataś
  • Krzysztof Uzarski

Adres e-mail Prezesa KPIRiP:  slawomir.szatkowski@izbarzem.pl

Członkowie Zarządu uczestniczą w powołanych przez Zarząd pracach komisji o charakterze opiniodawczo – doradczym:

Komisja Finansowa

Zadaniem Komisji jest:
1. Podejmowanie działań w celu korzystnego prowadzenia gospodarki finansowej Izby.
2. Wytyczanie kierunków zwiększających przychody Izby.
3. Planowanie wydatków inwestycyjnych.
4. Kontrola celowości i wykorzystania środków finansowych.
5. Nadzór na wykorzystywaniem majątku Izby.

Skład Komisji:
1. Piotr Hadrysiak – Przewodniczący
2. Piotr Antoszewski
3. Jan Gogolewski

Komisja Samorządowa oraz Inicjatyw Gospodarczych

Zadaniem Komisji jest:
1. Współpraca z organizacjami członkowskimi.
2. Analiza barier ograniczających prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Opiniowanie aktów prawnych ważnych dla Rzemiosła.
4. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Urzędami Skarbowymi, Izbą Skarbową, ZUS-em, Państwową Inspekcją Pracy, Sanepidem i innymi instytucjami w zakresie pomocy dla członków Izby i Cechów.
5. Dostosowywanie Rzemiosła do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej.
6. Pozyskiwanie środków pomocowych.
7. Współpraca gospodarczej z innymi organizacjami, w tym otoczenia biznesu, stowarzyszeniami, fundacjami o celach zbieżnych z działalnością Izby.
8. Analiza działalności oraz wytyczanie kierunków gospodarczych dla MSP.
9. Działanie w kierunku rozwoju, współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami.
10. Bieżąca analiza i ocena kondycji gospodarczej poszczególnych branż rzemieślniczych.

Skład komisji:

1. Krzysztof Uzarski – Przewodniczący
2. Mirosław Łataś
3. Andrzej Galinski

Komisja Oświaty, Szkolnictwa Zawodowego i Promocji Rzemiosła

Zadaniem Komisji jest:
1. Inicjowanie rozwoju w zakresie działań oświatowych w Izbie.
2. Nadzór nad przygotowaniem zawodowym pracowników młodocianych na terenie działania Izby.
3. Nadzór nad Szkołami Izby.
4. Tworzenie strategii rozwoju Szkół Izby.
5. Nadzór nad pracami komisji egzaminacyjnych.
6. Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi.
7. Stała współpraca z urzędami oraz instytucjami o charakterze oświatowym, w tym: Kuratorium Oświaty, Komendami OHP, Zakładami Doskonalenia Zawodowego, ośrodkami dokształcania zawodowego.
8. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw z zakresu oświaty zawodowej.
9. Inicjowanie działalności promocyjnej i marketingowej Szkół Izby oraz Rzemiosła.
10. Współpraca z mediami oraz różnymi instytucjami i organizacjami z regionu w zakresie działań promocyjnych.
11. Inicjowanie wystaw, giełd, targów i pokazów na rzecz promowania Rzemiosła.

Skład Komisji:

1. Franciszek Baldowski – Przewodniczący
2. Wiesław Łasiński
3. Jan Lewandowski