Zarząd Izby

Zarząd Izby

W skład Zarządu Izby wchodzi Prezes oraz 9 członków , w tym dwóch zastępców Prezesa po jednym z regionów samorządowych: toruńskiego i włocławskiego.

Jacek Trela

Prezes Zarządu

Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

IMG_4325

SKŁAD ZARZĄDU
  • Piotr Antoszewski – Wiceprezes
  • Piotr Hadrysiak – Wiceprezes
  • Andrzej Galinski – Sekretarz
  • Andrzej Cybulski
  • Marek Gawroński
  • Jan Gogolewski
  • Jan Lewandowski
  • Adam Pokojski
  • Jacek Stoppel

Adres e-mail Prezesa KPIRiP: prezes@izbarzem.pl

Członkowie Zarządu uczestniczą w powołanych przez Zarząd pracach komisji o charakterze opiniodawczo – doradczym:

Komisja Finansowa

Zadaniem Komisji jest:
1. Podejmowanie działań w celu korzystnego prowadzenia gospodarki finansowej Izby.
2. Wytyczanie kierunków zwiększających przychody Izby.
3. Planowanie wydatków inwestycyjnych.
4. Kontrola celowości i wykorzystania środków finansowych.
5. Nadzór na wykorzystywaniem majątku Izby.

Piotr Antoszewski – Przewodniczący Komisji,

Jan Gogolewski – Członek,

Adam Pokojski – Członek.

 

Komisja Samorządowa oraz Inicjatyw Gospodarczych

Zadaniem Komisji jest:
1. Współpraca z organizacjami członkowskimi.
2. Analiza barier ograniczających prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Opiniowanie aktów prawnych ważnych dla Rzemiosła.
4. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Urzędami Skarbowymi, Izbą Skarbową, ZUS-em, Państwową Inspekcją Pracy, Sanepidem i innymi instytucjami w zakresie pomocy dla członków Izby i Cechów.
5. Dostosowywanie Rzemiosła do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej.
6. Pozyskiwanie środków pomocowych.
7. Współpraca gospodarczej z innymi organizacjami, w tym otoczenia biznesu, stowarzyszeniami, fundacjami o celach zbieżnych z działalnością Izby.
8. Analiza działalności oraz wytyczanie kierunków gospodarczych dla MSP.
9. Działanie w kierunku rozwoju, współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami.
10. Bieżąca analiza i ocena kondycji gospodarczej poszczególnych branż rzemieślniczych.

Andrzej Galinski – Przewodniczący Komisji,

Jan Lewandowski – Członek,

Jacek Stoppel – Członek.

Komisja Oświaty, Szkolnictwa Zawodowego i Promocji Rzemiosła

Zadaniem Komisji jest:
1. Inicjowanie rozwoju w zakresie działań oświatowych w Izbie.
2. Nadzór nad przygotowaniem zawodowym pracowników młodocianych na terenie działania Izby.
3. Nadzór nad Szkołami Izby.
4. Tworzenie strategii rozwoju Szkół Izby.
5. Nadzór nad pracami komisji egzaminacyjnych.
6. Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi.
7. Stała współpraca z urzędami oraz instytucjami o charakterze oświatowym, w tym: Kuratorium Oświaty, Komendami OHP, Zakładami Doskonalenia Zawodowego, ośrodkami dokształcania zawodowego.
8. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw z zakresu oświaty zawodowej.
9. Inicjowanie działalności promocyjnej i marketingowej Szkół Izby oraz Rzemiosła.
10. Współpraca z mediami oraz różnymi instytucjami i organizacjami z regionu w zakresie działań promocyjnych.
11. Inicjowanie wystaw, giełd, targów i pokazów na rzecz promowania Rzemiosła.

Piotr Hadrysiak – Przewodniczący Komisji,

Andrzej Cybulski – Członek,

Marek Gawroński – Członek.