RODO

Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje:
 1. Administratorem danych osobowych jest Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy mająca siedzibę przy ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy, która nie powołała inspektora ochrony danych osobowych;
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
  – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w określonych celach,
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty do tego uprawnione w związku z realizacją celów przetwarzania, w szczególności będą to dostawcy usług, którym administrator zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami,
 5. Zgoda i podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości osiągnięcia celu,
 6. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  – prawo dostępu do danych osobowych,
  – prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  – prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na moją sytuację w przypadkach, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody i odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 7. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres tut. Izby (rodo@izbarzem.pl),
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie,
 9. Nie będziemy profilować Państwa danych osobowych,
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 11. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane przez ograniczony okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania.