Egzaminy czeladnicze

WYMAGANIA NA UZYSKANIE TYTUŁU CZELADNIKA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2017, poz. 89 z późniejszymi zmianami), do egzaminu czeladniczego/mistrzowskiego/sprawdzającego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • 1) ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 • 1a) jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, w której realizuje dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników, oraz młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u rzemieślnika;
 • 2) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
 • 3) jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • 4) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 • 5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 • 6) posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 • 7) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU:

Uczniowie klasy III branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu nauki zawodu u rzemieślnika:

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego.
 • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
 • W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
 • Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w turnieju lub olimpiadzie o zasięgu ogólnopolskim lub konkursie zawodowym o zasięgu  ogólnopolskim, zorganizowanym przez stowarzyszenie zawodowe, samorząd gospodarczy lub inną organizację gospodarczą, którego regulamin i program został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego dokument umożliwia uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań i/lub tematów egzaminacyjnych.
 • Dowód opłaty – koszty egzaminu młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca – na podstawie § 11 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami)
 • Uwaga: w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu i wycofania dokumentów, zwrot opłaty egzaminacyjnej nastąpi w wysokości 50 % stawki (zgodnie z Cennikiem Usług Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zatwierdzonym przez Zarząd KPIRiP w Bydgoszczy)

Młodociani pracownicy, którzy ukończyli naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych:

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego.
 • Świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowe i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.
 • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę  i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
 • W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
 • Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w turnieju, olimpiadzie lub konkursie zawodowym o zasięgu ogólnopolskim, którego regulamin i program został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego. Dokument umożliwia uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań i/lub tematów egzaminacyjnych.
 • Dowód opłaty – koszty egzaminu młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca – na podstawie § 11 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami)
 • Uwaga: w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu i wycofania dokumentów, zwrot opłaty egzaminacyjnej nastąpi w wysokości 50 % stawki (zgodnie z Cennikiem Usług Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zatwierdzonym przez Zarząd KPIRiP w Bydgoszczy)

Kandydaci z wolnego naboru:

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego.
 • Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.
 • Świadectwo ukończenia szkoły – minimum ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w określonych zawodach minimum szkoły dającej wykształcenie średnie.
 • Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych.
 • Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin.
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej.
 • Dowód opłaty z podaniem imienia i nazwiska zdającego.
 • Uwaga: w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu i wycofania dokumentów, zwrot opłaty egzaminacyjnej nastąpi w wysokości 50 % stawki (zgodnie z Cennikiem Usług Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zatwierdzonym przez Zarząd KPIRiP w Bydgoszczy)
Dodatkowo wszyscy kandydaci składają: fotografię (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny 3,5 x 4,5)
 • OPŁATA ZA EGZAMIN CZELADNICZY WYNOSI 969,46 ZŁ 

  OPŁATA ZA EGZAMIN POPRAWKOWY WYNOSI 484,73 ZŁ

EGZAMIN CZELADNICZY


Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym. Kolejność zdawania etapów egzaminu w danym zawodzie ustala przewodniczący komisji w porozumieniu z izbą rzemieślniczą.


Część praktyczna


Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających jego umiejętności praktyczne.

Część teoretyczna


Etap teoretyczny dzieli się na część ustną i pisemną.


Zakres egzaminu pisemnego obejmuje zagadnienia z następujących tematów:
 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.
Zakres egzaminu ustnego obejmuje następujące zagadnienia:
 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.
Oceny ustala komisja egzaminacyjna według następującej skali:
 • stopień celujący – 6
 • stopień bardzo dobry – 5
 • stopień dobry – 4
 • stopień dostateczny – 3
 • stopień niedostateczny – 2.

Szczegółowe informacje:

Aneta Korybalska

Starszy specjalista ds. kwalifikacji zawodowych : pokój nr 26

tel. 52 322-12-76 e-mail: aneta.korybalska@izbarzem.pl


Agnieszka Mikulska

Starszy Specjalista ds. kwalifikacji zawodowych : pokój nr 26

tel. 52 322-12-76 e-mail: agnieszka.mikulska@izbarzem.pl