Egzaminy czeladnicze

WYMAGANIA NA UZYSKANIE TYTUŁU CZELADNIKA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, do egzaminu czeladniczego/mistrzowskiego/sprawdzającego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika, dokształcając się teoretycznie w szkole lub w systemie pozaszkolnym,
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin,
 • jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin,
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin,
 • posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin,
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU:

Młodociani pracownicy:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu,
 • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • zaświadczenie odbywania nauki zawodu wystawione przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu),
 • w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu.
 • dowód opłaty – koszty egzaminu młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca – na podstawie § 11 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami)
 • Uwaga: w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu i wycofania dokumentów, zwrot opłaty egzaminacyjnej nastąpi w wysokości 50 % stawki (zgodnie z Cennikiem Usług Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zatwierdzonym przez Zarząd KPIRiP w Bydgoszczy)

Kandydaci z wolnego naboru:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
 • dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych,
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych,
 • zaświadczenie o przynależności kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu (dokument nie jest wymagany od właścicieli zakładów niezrzeszonych).
 • Dodatkowo wszyscy kandydaci składają: fotografię (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny 3,5 x 4,5) i oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska zdającego.

EGZAMIN CZELADNICZY


Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym. Kolejność zdawania etapów egzaminu w danym zawodzie ustala przewodniczący komisji w porozumieniu z izbą rzemieślniczą.


Część praktyczna


Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających jego umiejętności praktyczne.

Część teoretyczna


Etap teoretyczny dzieli się na część ustną i pisemną.


Zakres egzaminu pisemnego obejmuje zagadnienia z następujących tematów:
 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.
Zakres egzaminu ustnego obejmuje następujące zagadnienia:
 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.
Oceny ustala komisja egzaminacyjna według następującej skali:
 • stopień celujący – 6
 • stopień bardzo dobry – 5
 • stopień dobry – 4
 • stopień dostateczny – 3
 • stopień niedostateczny – 2.

Szczegółowe informacje:

Aneta Korybalska

Starszy specjalista ds. kwalifikacji zawodowych : pokój nr 26

tel. 52 322-12-76 e-mail: aneta.korybalska@izbarzem.pl


Joanna Rekowska

Referent ds. kwalifikacji zawodowych : pokój nr 26

tel. 52 322-12-76 e-mail: joanna.rekowska@izbarzem.pl