Druki oświatowe

EGZAMINY CZELADNICZE MISTRZOWSKIE SPRAWDZAJĄCE


UWAGA

Od 1 stycznia 2020 r. faktury do paragonów wystawiane będą przez Izbę jedynie w przypadku okazania paragonu zawierającego numer NIP nabywcy.

Dlatego przy wpłatach za egzaminy, kursy czy inne usługi należy bezwzględnie podawać w treści przelewu numer NIP na który ma być wystawiona faktura.

Brak numeru NIP czy dokonanie zapłaty przez ucznia zamiast przedsiębiorcę będzie skutkowało brakiem możliwości wystawienia faktury na przedsiębiorcę.


Uwaga: w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu i wycofania dokumentów, zwrot opłaty egzaminacyjnej nastąpi w wysokości 50 % stawki (zgodnie z Cennikiem Usług Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zatwierdzonym przez Zarząd KPIRiP w Bydgoszczy)

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego 2024

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych do CEIDG

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego

Wniosek o wydanie suplementu EUROPASS

Zaświadczenie potwierdzające odbywanie nauki zawodu

Skrócenie czasu trwania nauki zawodu

Oświadczenie potwierdzające okres wykonywania zawodu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Karta obserwacji i oceny etapu praktycznego egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer

Karta obserwacji i oceny etapu praktycznego egzaminu mistrzowskiego w zawodzie fryzjer

Wniosek o wydanie dyplomu ozdobnego

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu

Wzór dyplomu ozdobnego – czeladnik

Wzór dyplomu ozdobnego – mistrz

Ankieta członka komisji egzaminacyjnej

KURSY/SZKOLENIA

Formularz zgłoszeniowy kandydata na kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego

Formularz zgłoszeniowy kandydata na kurs pedagogiczny

Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o ukończonym kursie