Kurs przygotowawczy do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego

REGULAMIN KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO
DO EGZAMINU
CZELADNICZEGO I MISTRZOWSKIEGO

1. Tematyka i zakres wykładów odpowiada programowi nauczania, który wydany został przez Związek Rzemiosła Polskiego.

2. Uczestnik kursu zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach – wykładach teoretycznych objętych programem nauczania.

3. Honorowane jest usprawiedliwienie nieobecności uczestnika kursu przez:
· dostarczenie zwolnienia lekarskiego,
· przedstawienie usprawiedliwienia np. z zakładu pracy.

4. Trzykrotna  nieusprawiedliwiona nieobecność  powoduje  skreślenie z listy uczestników kursu.

5. Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w co najmniej 75 % obowiązkowych dni zajęć.

6. Wykładowcy prowadzący zajęcia na kursie systematycznie sprawdzają postępy w nauce uczestników kursu poprzez sprawdziany pisemne oraz ustne. Każdemu uczestnikowi kursu po zaliczeniu tych sprawdzianów zostaje wystawiona jedna ocena końcowa. Pozytywna ocena z kursu, uregulowane nieobecności i opłaty są podstawą do wystawienia i wydania uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zaświadczenie to jest m.in. jednym z wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego bądź mistrzowskiego.

7. W przypadku nie zaliczenia w terminie kończącym kurs:

· jednego bądź dwóch przedmiotów na ocenę pozytywną, każdy uczestnik może wziąć ponowny udział w pierwszym następnym  kursie  na  zajęciach  tylko z przedmiotów niezaliczonych; wówczas opłata za ponowne uczestnictwo na zajęciach z jednego przedmiotu wynosi 100 zł pod warunkiem, iż w pierwszym kursie uiszczono pełną opłatę,

· trzech i więcej  przedmiotów na ocenę pozytywną każdy uczestnik może wziąć ponowny udział w pierwszym następnym kursie; wówczas opłata za ponowne uczestnictwo w całym kursie wynosi 50% ogólnej opłaty za kurs, pod warunkiem, iż w pierwszym kursie uiszczono pełną opłatę.

W przypadku nie uregulowania przez uczestnika pełnej opłaty za kurs udział w kursie poprawkowym jest płatny w 100 % (niezależnie od ilości przedmiotów do ponownego zaliczenia).

· Każdemu uczestnikowi przysługuje w trakcie trwania kursu prawo do jednorazowej bezpłatnej poprawki z każdego przedmiotu, każda następna poprawka w trakcie trwania danego kursu jest płatna w wysokości 50 zł za przedmiot.

8. Opłata za kurs wynosi:

· kurs czeladniczy:  500 zł dla zakładów szkolących uczniów zrzeszonych w Cechach lub Izbie, a 600 zł dla klientów zewnętrznych.

· kurs mistrzowski: 600 zł zrzeszony, a 650 zł dla klientów zewnętrznych.

Opłatę można uiścić:
· w kasie Izby (II piętro, pok. 25) czynna od pn. do pt. w godzinach 7.30 – 15.30,
· przelewem na konto KPIRIP

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz
BNP PARIBAS S.A
nr konta 96 1600 1185 1844 5144 3000 0001
(tytułem „opłata za kurs czeladniczy, bądź mistrzowski”+ imię i nazwisko uczestnika kursu)

9. Warunki formalne przystąpienia do kursu oraz płatności:
Warunkiem zapisania osoby zainteresowanej na kurs jest złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 50% ceny kursu, pozostała część opłaty za kurs należy uiścić do dnia 20.11.2016 r.

UWAGA:
Nie dostosowanie się do powyższych terminów bez podania przyczyny w ewentualnych opóźnieniach jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników bez możliwości zwrotu dokonanych wcześniej płatności.

10. Zabrania się spożywania alkoholu i innych środków odurzających  na terenie KPIRIP i w jej obrębie a także uczestniczenia w zajęciach w stanie wskazującym  na spożycie w/w używek. Podczas trwania zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. Nie dostosowanie się do powyższych zakazów jest równoznaczne z wyciągnięciem konsekwencji wynikających z ww. Regulaminu.

11. W przypadku skreślenia uczestnika, z jego winy, z listy kursantów wniesione opłaty (w tym wpisowe) nie podlegają  zwrotowi.

OPŁATY

Opłata za kurs czeladniczy wynosi:

500 zł dla zakładów szkolących uczniów zrzeszonych w Cechach lub Izbie,

600 zł dla klientów zewnętrznych

Opłata za kurs mistrzowski wynosi:

600 zł dla zakładów szkolących uczniów zrzeszonych w Cechach lub Izbie,

650 zł dla klientów zewnętrznych

 

Ponadto oferujemy kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Szczegółowe informacje:

Dominika Przybylińska

tel. 52 321-37-66, II pietro, pok. 29, e-mail: dominika.przybylinska@izbarzem.pl

 

Pliki do pobrania:

[download id=”6467″]