Porozumienia

POROZUMIENIA

  • Porozumienie z dnia 1 kwietnia 2004 r. z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy o współpracy na rzecz poprawy stanu i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu z udziałem pracodawców rzemieślników.
  • Porozumienie z dnia 20 stycznia 2005 r. z Kujawsko – Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w sprawie współdziałania w dziedzinie kształcenia zawodowego, wychowania i zatrudniania młodzieży.
  • Umowa z dnia 24 czerwca 2005 r. z Hanse Parlament e.V. w sprawie realizacji projektu INTERREG B-SME.
  • Porozumienie z 16 maja 2006 r. z Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego o współpracy w zakresie realizacji zadań systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych ze szkoleniem oraz uzupełnianiem i podwyższaniem kwalifikacji zawodowych stosownie do potrzeb gospodarki i rynku pracy.
  • Porozumienie z 4 października 2006 r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Toruniu o współpracy w zakresie realizacji zadań systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych ze szkoleniem oraz uzupełnianiem i podwyższaniem kwalifikacji zawodowych stosownie do potrzeb gospodarki i rynku pracy.
  • Porozumienie z 4 października 2006 r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego we Włocławku Sp. z o.o. o współpracy w zakresie realizacji zadań systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych ze szkoleniem oraz uzupełnianiem i podwyższaniem kwalifikacji zawodowych stosownie do potrzeb gospodarki i rynku pracy.
  • Porozumienie z 30 października 2006 r. z Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy o współpracy w zakresie realizacji zadań systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych ze szkoleniem oraz uzupełnianiem i podwyższaniem kwalifikacji zawodowych stosownie do potrzeb gospodarki i rynku pracy.
  • Porozumienie z 20 stycznia 2014 r. pomiędzy Kujawsko – Pomorską Izbą rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu oraz Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku o wzajemnej współpracy celem, której będzie realizacja zadań wynikających z Ustawy o rzemiośle oraz statutów Izb Rzemieślniczych. Izby postanowiły, iż wspólnie będą podejmowały działania służace wzmocnieniu pozycji rynkowej, poprawie wizerunku oraz stworzeniu większego dostępu do inicjatyw i przedsięwzięć organizowanych przez Izby.

  • Porozumienie z 14 września 2022 r. pomiędzy Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy a Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w sprawie współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego, wychowania i zatrudniania młodzieży. 

  • Porozumienie z 25 czerwca 2024 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa a Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy a Fundacją „Rzemiosło”. 

PLIKI DO POBRANIA